Höghastighetsbana, Kalmar-Stockholm

Våra tjänster

Hösten 2010 genomförde Ramboll en studie av höghastighetsbana mellan Kalmar och Stockholm med fokus på hur sträckan kan nås med olika restidsmål.

Snabbare resa med tåg – tre restidsmål
För att en långväga resa ska vara konkurrenskraftig mot flyg anses tre timmar vara en kritisk gräns. Idag tar det mer är fyra timmar med tåg mellan Kalmar och Stockholm, medan flyget går på under timmen. Att åka bil från Kalmar till Stockholm tar bara obetydligt längre tid än med tåget. Cirka 4,5 timme.

Denna utredning analyserar tre restidsmål för tågresan Kalmar-Stockholm: 2,5h, 3h och 3,5h. När Ostlänken är byggd beräknas sträckan Linköping-Stockholm ta strax under en timme, fokus i denna studie har därför varit hur Kalmar når Linköping med restidsmålen 1,5h, 2h och 2,5h. I studien har olika alternativa sträckningar utvärderats i förhållande till kostnader och de restider som blir möjliga. Sammantaget bedömdes fyra alternativa lösningar vara mest intressanta.

Bakgrund
2009 lät regeringen utreda förutsättningarna för höghastighetsbanor. I SOU 2009:74 ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft” föreslår utredaren, Gunnar Malm, att Kalmar ska ansluta till höghastighetsnätet i Jönköping, för vidare resa mot Stockholm.

Företrädare för Kalmar län var starkt kritiska till rapporten och ansåg att hela sydöstra Sverige befarades att ställas utanför ett nytt modernt järnvägsnät. Linköping blir, enligt SOU 2009:74, en knutpunkt i ett blivande höghastighetsnät. Kalmar-Linköping knyts idag ihop med Stångådalsbanan, en bana med äldre standard.

Byggs höghastighetsnätet, alternativt enbart Ostlänken, ut minskar restiden Linköping-Stockholm till strax under en timme för direkttåg. En förbättring av sträckan Linköping-Kalmar till modern standard är strategisk för att möjliggöra en bra restid Kalmar-Stockholm. Linköping är den naturligaste knutpunkten för tågresenärer mellan Kalmar och Stockholm.