Stamnätsstation rustas för framtiden

Hedenlunda

Hedenlunda

Kontakta

Anders Eriksson

Anders Eriksson

Uppdragsledare/Projektör
Tel: +46 10 615 66 34

Det svenska stamnätet hör till världens äldsta. Samtidigt som ledningar och stationer närmar sig slutet av sin tekniska livslängd ökar elberoendet, vilket gör samhället mer känsligt för elavbrott. I Svenska kraftnäts uppdrag ingår att reinvestera och underhålla stamnätet, som är ryggraden i det svenska elnätet. För att möta kravet på en säker elförsörjning genomförs flera upprustningsprojekt runt om i landet. Ramboll har projekterat inför den nya stamnätsstationen i Hedenlunda som beräknas tas i drift 2020.

Stamnätsstationen Hedenlunda i Flens kommun måste förnyas för att klara kraven på driftsäkerhet. Det kommer att göras genom att en ny anläggning byggs strax intill det tidigare stationsområdet varpå den gamla rivs. Svenska kraftnät, som ansvarar för driften av stamnätet, har anlitat Ramboll för projektering av fyra 400 kV-ledningar som behöver byggas om i samband med att den nya anläggningen byggs.

– Upprustningen av Hedenlunda är en del i satsningen på att skapa ett mer stabilt och driftsäkert kraftnät. Konsumenterna kräver mer av elnätet idag och då behöver tekniken uppdateras, säger Anders Eriksson, uppdragsledare och projektör inom elkraft på Ramboll.

Bra samarbete mellan enheterna

Flera enheter inom Ramboll har varit delaktiga i projektet. Förutom projektörer inom energi har konsulter från geoteknik genomfört markundersökningarna och bro- och tunnelenheten har räknat på fundamenten.

– I vårt arbete ingår bland annat att beräkna var kraftledningsstolparna ska stå och att göra kontrollberäkningar på fundamentet och stolparna. En av Rambolls styrkor är att vi har bred kompetens internt och att utrustningen finns. Det är exempelvis inte så många konsultbolag som har egen markundersökning. Vi har ett bra samarbete mellan enheterna som kommer till nytta i den här typen av uppdrag, säger Anders Eriksson.

Byggnationen av anläggningen i Hedenlunda påbörjades under våren 2019 och enligt plan ska den tas i drift under 2020. Under entreprenadfasen bistår Ramboll med tekniskt stöd.