Förstudie om hållbarhetsmätning av livsmedelsprodukter

I dag mäter man produkters klimatpåverkan på flera olika sätt.

I dag mäter man produkters klimatpåverkan på flera olika sätt.

Kontakta

Oscar Ölund

Oscar Ölund

Tel: +46 (10) 6153124
M: +46 (70) 8599672
Clara Leandersson

Clara Leandersson

Managementkonsult
Tel: +46 732 317 975

Ramboll har lett en process med olika aktörer inom livsmedel och dagligvaruhandel för att öka kunskapen om klimatberäkningar och vad som krävs för en gemensam grund.

Allt fler inom dagligvaruhandeln och FMCG (Fast Moving Consumer Goods) vill kommunicera sina klimatambitioner samt marknadsföra sina produkters klimatpåverkan. I dagsläget mäter man produkters klimatpåverkan på olika sätt och klimatdata kommer från olika databaser. EU-lagstiftning driver på att mätning och kommunikation ska bli mer enhetlig.

Ramboll fick i uppdrag att ta fram en förstudie för att:

  • Öka kunskapen om hur olika parter mäter produkters klimatpåverkan.
  • Föreslå gemensamma regler för hur Livsmedelsindustrierna och Svensk Dagligvaruhandel borde mäta sin klimatdata
  • Leda en process för att öka samverkan, dialog och  samsyn.

Som oberoende aktör ledde Ramboll en samskapande process med olika aktörer inom livsmedel och dagligvaruhandel. Ramboll bidrog till ökad kunskap om klimatberäkningar och vad som krävs för en gemensam grund.

Vi föreslog konkreta åtgärder och möjlig samverkan framåt, för att kommunicera klimatpåverkan på ett enhetligt sätt till slutkonsument.