Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm, trafikplats Kungens kurva, tunnelmynningen (Bild: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

Förbifart Stockholm, trafikplats Kungens kurva, tunnelmynningen (Bild: Holger.Ellgaard / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0))

Kontakta

Ramboll

Ramboll Projektledning

Tel: +46 (0)10 615 60 00

Förbifart Stockholm planeras bli en ny vägförbindelse som ska gå från E4/E20, Kungens kurva i söder till E4 och Häggvik i norr.

För att begränsa störningarna för natur- och kulturmiljö samt boende kommer vägsträckan till största delen att förläggas under jord. Av den 21 km långa sträckan kommer cirka 16 km att gå i tunnel. Byggstart är planerad till tidigast år 2010-2012 och bygget beräknas ta minst 8 år.

Förbifart Stockholm ska

  • Minska trängseln på infartslederna, 
  • Knyta samman de norra och södra länsdelarna och avlasta Stockholms centrala delar 
  • Förbättra möjligheterna att få en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen 
  • Ge förutsättningar för utveckling av en region med stark tillväxt 
  • Möjliggöra en flerkärnig region med flera centra 
  • Skapa en förbifart för långdistanstrafik

Trafikplatser planeras i Häggvik, Akalla, Hjulsta, Lunda, Bergslagsplan, Lovö och Kungen kurva. Vid passage av Mälaren vid Lambarfjärden planeras en 26 meter hög bro.

Bedömd investering totalt för projektet är över 25 MDKR (prisnivå 2006).

Rambolls tjänster: Deltagande i projektledningen med ekonomistyrning, projektadministration och entreprenadplanering.

Uppdragsledare: Mats Johansson-Thelander