En gemensam effektstrategi

Syftet med Effektstrategin är att inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem.

Syftet med Effektstrategin är att inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem.

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra tjänster

Ramboll arbetade under 2021 med en effektstrategi åt fastighetsbolaget Castellum, Power2U och fem regionala energibolag. Effektstrategin vägleder fastighetsbranschen till att positionera sig och hitta sin roll inom en energimarknad i stark förändring. 

Den svenska energimarknaden genomgår en drastisk förändring. Vi går mot ett mer öppet energilandskap, där fler aktörer ges möjlighet att bidra med tjänster till energisystemet.

Många fastighetsägare vill spela en aktiv roll på energimarknaderna. Syftet med Effektstrategin är att inspirera fler fastighetsbolag att ta en aktiv roll för att påskynda en omställningsarbetet mot ett hållbart energisystem, genom att förenkla för fastighetsbolag att arbeta aktivt med sin effektprofil.

De energibolag som varit med i arbetet är Öresundskraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Växjö Energi och Göteborgs Energi. Effektstrategin ger fastighetsägare verktyg för hur de, genom samverkan med energibolag, kan verka inom det framtida energisystemet. Arbetet har utmynnat i en handlingsplan för vilka steg en fastighetsägare kan ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökning samt hantera kapacitetsbrist i elnätet.

Drivkraften har varit att möjliggöra integration av mer förnybar energi genom att föra över en del av reglerbarheten från producenter till konsumenter. Ett mer flexibelt energisystem möjliggör integreringen av intermittent förnybar elproduktion, exempelvis kraftslag som är väderberoende och endast producerar el under vissa perioder. Detta kommer att hjälpa till att uppfylla Sveriges nationella hållbarhetsmål likväl som fastighetsbolagens och energibolagens egna.

Effektstrategin har tagits fram ur ett nationellt perspektiv och är utformad för att kunna appliceras över hela Sverige. Ramboll ser projektet som en del i det gröna omställningsarbete som pågår på flera fronter inom bland annat energi- och fastighetsbranscherna. Att arbeta utifrån Effektstrategin möjliggör ökad elektrifiering och integrering av förnyelsebara energikällor. Det är ett omställningsarbete som är absolut nödvändigt för att kunna nå 1,5-graders-målet.

– Det har varit en lärorik process som gett Castellum många nya insikter. Ramboll har lett oss genom strategiarbetet på ett bra och effektivt sätt och vi ser med spänning fram emot fortsättningen, säger Johan Sellin, Castellum.

– Arbetet med Effektstrategin är unikt eftersom den är ett resultat av en samverkansprocess där vi med workshops, dialoger och remissrundor förankrat den dels inom fastighetsbranschen, men också inom energibranschen. Den kapacitetsbrist som finns i delar av de svenska elnäten idag behöver hanteras på flera fronter. Med nya direktiv, som det så kallade Ren energipaketet, kan fastighetsägare spela i nyckelroll genom att integrera sina byggnader som en aktiv resurs i elsystemet, säger Sanna Börjeson, Ramboll, som deltagit i strategigruppen.

Läs mer: castellum.se/effektstrategi