Ekologiska värden i fokus när Fyrishov utvecklas

Fyrishov är en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1.3 miljoner besök årligen.

Fyrishov är en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1.3 miljoner besök årligen.

Kontakta

Åsa Johansson

Åsa Johansson

Tel: +46 10 615 12 25
M: +46 727 351 225

Våra tjänster

I projektet Badutveckling Fyrishov i Uppsala har Rambolls specialister lyft fram de ekologiska värdena, den blågröna strukturen på platsen och den biologiska mångfalden som är knuten till den i så stor utsträckning som möjligt. Andra viktiga områden inom hållbarhet är energi & klimatpåverkan, vatten, materialval, cirkularitet, resiliens och trygghet.

Fyrishov är en av Sveriges mest besökta arenor med drygt 1.3 miljoner besök årligen, har öppet alla dagar och arrangerar under ett normalt år närmare 300 evenemang. Verksamheten består av bad, idrott och event.

Mångfunktionella grönytor och ekosystemtjänster

Den värdefulla blå- och grönstrukturen i Fyrishov ska utvecklas. Ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden ska bevaras, skyddas och stärkas.

Mångfunktionella grön- och blåytor med goda förutsättningar för fungerande ekosystem ska bevaras, utvecklas eller skapas. Bebyggelsens placering och utformning ska anpassas för att inte påverka spridningssamband och den ekologiska funktionen negativt.

Fyrishovs robusthet ska öka och sårbarheten för framtida extrema skyfall och stigande nivåer i hav, vattendrag och sjöar samt ökade temperaturer ska minimeras. Fyrishov ska säkerställa ett hälsosamt lokalklimat i området, som tar hänsyn till kommande klimatförändringar. Eventuella akuta utsläpp av badvatten ska kunna hanteras lokalt för att minimera påverkan på Fyrisån.

Illustration av utvecklingen av Fyrishov. Klicka på bilden för att förstora. (Bild: Fyrishov AB)

Rambolls roll i projektet

Ramboll stöttar beställaren, bolaget Uppsala arenor och fastigheter, med teknik- och hållbarhetsstöd i tidiga skeden med förstudier, hållbarhetspolicy och utvärderingar av arkitekttävling, workshops inom hållbarhet, driftkalkyler, drift- och underhållsplaner med mera.

Projektet är uppdelat i olika etapper och täcker hela rekreationsområdet kring Fyrishov sim- och idrottshallar.


Läs mer om projektet på bolagets webbplats