Citybanan

Kontakta

Håkan Stenlund

Håkan Stenlund

Projektering och utredning av VVS-installationer
Tel: +46 8 615 60 00
Peder Thorsager

Peder Thorsager

Enhetschef Berg, Bergmekaniker
Tel: +46 106 15 65 07

Citybanan är en tvåspårig järnväg under de centrala delarna av Stockholm. Banan ska lösa järnvägens trafikproblem genom Stockholm, eftersom de nuvarande spåren inte räcker till för de tåg som behöver passera förbi Centralen. De två spår som finns idag är samma som byggdes inför invigningen av Sammanbindningsbanan 1871. Skillnaden är att det idag är cirka 550 pendeltåg, fjärrtåg och godståg per dygn som ska passera den så kallade Getingmidjan. Störningar som uppstår vid Stockholms Central påverkar tågtrafiken i stora delar av landet.

Citybanan ska bestå av ett dubbelspår, en 6 km tunnel och en 1,4 km lång järnvägsbro vid ÅrstA som ska betjäna pendeltågen, medan fjärrtågen och godstågen blir kvar på de gamla spåren. Därtill ska två nya stationer anläggas; City som blir en station i direkt anslutning till Stockholms Central och Odenplan med anslutning till tunnelbanan.

Rambolls uppdrag har bestått av att göra preliminära undersökningar, design, projekteringar och av att upprätta systemhandlingar och bygghandlingar för dubbelspårs- och servicetunnlar, samt tillfarts- och utrymningstunnlar med tillhörande driftutrymmen för delsträckan med Södermalmstunneln på Citybanan.

Sträckan innehåller ett par svåra tekniska utmaningar med extremt närliggande och korsande befintliga tunnlar samt jordsvacka och mycket små bergtäckningar i ett tätbebyggt område.

Frisk luft i Citybanan

Banverket Region Öst är beställare och har uttryckt en hög ambition om att luften på stationer, mellanplan och plattformar ska vara mycket ren. Ambitionen är att luften i Citybanan ska vara avsevärt renare än luften i tunnelbanan.

Ramboll har fått uppdraget att projektera tunnelventilationen, samt allmän- och brandventilationen för den planerade järnvägstunneln genom Stockholm. Konkret betyder det att temperatur, lufthastighet, partikel- och koldioxidhalt, samt tryckförändringar och relativ luftfuktighet tas i beaktande för att säkerställa en hög luftkvalitet.

Vid stationerna tillförs därför luft som sedan ventileras ut via tunnlarna. En gång per timme planeras luften bytas, samtidigt som den på vägen ut håller tunnlarna varma, vilket också minskar risken vintertid för att det ska bildas is inne i tunnlarna. Därtill dämpas luftfuktigheten för att det ska gå att förhindra mögeltillväxt och minska rostangrepp.

Personsäkerheten med möjlighet att utrymma två pendeltåg ställer samtidigt höga krav på brandventilationssystemen. Därför ska dubbla brandventilationsschakt anläggas vid stationerna.

Det komplexa kravet på luftkvalitet och säkerhet kräver omfattande beräkningar för att dimensionera ventilationssystemen, något som i sin tur gett upphov till ett omfattande arbete för utvecklingen av nya modeller och beräkningsprogram.

Citybanan togs i drift den 10 juli 2017. Den budgeterade kostnaden var 16,3 miljarder kronor.

Med Citybanan vill man uppnå

  • Ökad tillgänglighet. Det ska vara enklare och närmare för resenären.
  • Bättre transportkvalitet. Mindre risk för störningar i trafiken. Säkert resande och mindre trängsel.
  • Regional utveckling. Det ska vara enklare och gå snabbare att pendla från varsomhelst i Mälardalen in till Stockholm city.
  • Mycket hög luftkvalitet på plattformar, mellanplan och i biljetthallar.