Carlsberg hållbar utveckling

År 2009 flyttade Carlsberg sina produktionslokaler till en ny anläggning i Fredericia, vilket lämnade en industriarea på 333 000 m2 i Valby öppen för nyutveckling. Carlsberg Properties vision är att skapa ett nytt hållbart stadsdistrikt med bostadshus, affärer och kontorsbyggnader som passar in bland de historiska husen och existerar i harmoni med närliggande områden. Man beräknar att projektet kommer omfatta 77 000 m2 renoverade äldre byggnader, 253 000 m2 nya kommersiella byggnader och 277 000 m2 nya bostadshus.

Carlsberg Properties fokuserar under projekteringen på hållbar utveckling. Målen innefattar bland annat:

  • Carlsberg ämnar bidra till Köpenhamns sociala utveckling
  • Infrastruktur- och byggnadsresurser ska hållas till ett minimum
  • Områdets energilösning bör i det långa loppet bli helt fri från fossila bränslen

Med dessa mål i åtanke planeras infrastrukturen kring idéer om hållbar utveckling, bland annat: en effektiv kommunaltrafik, cykelvänliga vägar, koppling till Köpenhamns integrerade fjärrvärmesystem och konstruktion av lågenergibyggnader.

Ramboll tillhandahåller konsulttjänster rörande projekteringen av infrastrukturen. Carlsberg Properties bad Ramboll analysera hållbarheten i den integrerade energilösningen i förhållande till hållbarheten i energikällorna som erbjuds på byggnadsnivå.

Tekniska specifikationer

Analysen inkluderar beräkning av kostnader för leveransen av värme och elektricitet för hela projektets livslängd, med fokus på bland annat utsläppskostnader. Det är beräknat att elförbrukningen kommer stå för de största CO2-utsläppen, då el i första hand produceras i anläggningar drivna på fossila bränslen.

Hur kan Carlsberg med hjälp av förnybara energikällor generera egen elektricitet? Analysen visar att bästa strategin inkluderar att gå med i Copenhagen Climate Plan samt att investera i två stycken havsbaserade vindturbiner med en kapacitet på 4 MW. Detta är betydligt mer kostnadseffektivt än att förlita sig på 13 000 små takturbiner med en kapacitet på 1,5 MW, eller 270 000 m2 solceller. Det är även det miljövänligaste alternativet.

Hur bör Carlsberg leverera värmen? Genom individuella markbaserade källor eller genom ett fjärrvärmesystem? Analysen bekräftade att den mest hållbara lösningen vore att gå med i Copenhagen Climate Plan och koppla in alla nya byggnader i distriktets fjärrvärmesystem. Totalkostnaden för Danmark för hela projektets livslängd, inklusive miljökostnader, blir lägst genom utnyttjandet av ett fjärrvärmeförankrat system; likadant med den lokala totalkostnaden för Carlsberg och Köpenhamn.

Analysen slog slutligen fast att en sammankoppling av infrastrukturen är den mest hållbara lösningen i förhållande till miljö, resurser och socialt ansvar.