Barnkonventionen i fokus för analysuppdrag

Kontakt

Hector Catasús

Hector Catasûs

Managementkonsult
Tel: +46 73 231 79 68

Våra tjänster

Vad skulle det innebära ekonomiskt om FN:s barnkonvention införs i svensk lag? På uppdrag av Statskontoret har Ramboll nyligen utrett konsekvenserna. Resultatet presenteras i en alldeles färsk rapport.

Rapporten ”Ekonomiska konsekvenser av att inkorporera barnkonventionen i svensk lag” är resultatet av ett intensivt analysarbete. Under ett par höstmånader har Ramboll Management Consulting med hjälp av intervjuer med bland andra statliga myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och sakområdesexperter skapat sig överblick över hur nyckelaktörer arbetar med barnkonventionen i dagsläget – och vad man tror om konsekvenserna av ett införande i svensk lag.

Hector Catasús är managementkonsult på Ramboll. Han konstaterar att kostnaderna för de offentliga finanserna är beroende av hur man väljer att arbeta med att införa den nya lagen, och att analysresultatet snarare ska ses som räkneexempel än prognoser. I mycket korta drag identifierar Ramboll tre implementeringsåtgärder som medför kostnader och därutöver tre andra huvudtyper av kostnader.

– Vi har uppskattat kostnaderna baserat på tre tänkbara scenarier. Uppskattningarna bygger på grundantagandet att ju mer man satsar på utbildning och vägledning, så att inblandade aktörer har förståelse och kompetens för genomförandet, desto mindre blir kostnaderna i slutänden, säger Hector.

Resultaten av analysen har lämnats vidare till Statskontoret, och man har gemensamt rapporterat vidare till Socialdepartementet. Ramboll är en ledande aktör när det gäller att göra konsekvensanalyser för det offentliga och var ett naturligt val för Statskontoret:

– Vi har bred erfarenhet och kunskap kring de här frågorna och har arbetat i flera liknande uppdrag för Regeringskansliet och Statens offentliga utredningar, säger Hector och understryker att man alltid tar in den experthjälp som krävs i varje enskilt fall:

– Vi är specialister på metoden, men för att förstå barnkonventionen tog vi hjälp av akademisk expertis inom barnrätt.


Varför görs den här analysen just nu?

FN:s barnkonvention ratificerades av Sverige 1990. Svensk lagstiftning och rättstillämpning överensstämmer i relativt hög grad med konventionen. Inom vissa områden har dock regeringen bedömt att det finns brister, och att bland annat kommuner och myndigheter bör göra mer för att leva upp till konventionen.

Ett sätt att åstadkomma detta kan vara att ge barnkonventionen ställning som svensk lag. Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lag från och med den 1 januari 2020.

Rapporten i sin helhet hittar du här

Läs mer om vad vi göra inom samhällsekonomiska analyser