Arklow Bank vindkraftpark design och miljökonsekvensbeskrivning

Kontakta

Søren Juel Petersen

Business Development Director, Wind Energy
Tel: +45 5161 8760

Arklow Bank vindkraftpark är Irlands första havsbaserade vindkraftprojekt. Vid projektets början år 2001 beräknade man att det skulle omfatta 200 turbiner med en nominell uteffekt på 520 MW. Ramboll agerade beställarens konsult under projektets gång och ansvarade för bland annat principiell design och framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning.  

Den förste av giganterna

Vindkraftparken, som började producera elektricitet år 2004, var den första parken i världen att utnyttja vindturbiner med en kapacitet över 3 MW.

Ramboll sammanställde i samarbete med Fehily Timoney Gifford en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) omfattande:

  • Principiell design för vattendjup på 5-30 m
  • Design av monopile-, tripod- och gravity-basefundament
  • Analys av naturkrafter och deras inverkan på konstruktionen
  • Numerisk modellering av morfologi
  • Erosionsanalys

Omfattande klimatanalyser

Ramboll utvärderade och analyserade även utsläppsrisken associerad med konstruktionen av turbinerna, olika konstruktions- och installationsmetoder för fundament och turbin, gjorde riskanalyser för relationen mellan konstruktion och förbipasserande trafik samt var med om driftsättningen av parken.