Ådalsbanan

 Ett tåg lämnar Kramfors. Foto: Leojth [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Ett tåg lämnar Kramfors. Foto: Leojth [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Kontakta

Peder Thorsager

Peder Thorsager

Enhetschef Berg, Bergmekaniker
Tel: +46 106 15 65 07

Ådalsbanan mellan Sundsvall och Nyland är den framtida länken mellan den upprustade Ostkustbanan och Botniabanan.
Dessa banor bildar tillsammans en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Bil- och bussresandet kan minska och godstransporter kan flyttas över från lastbil och båt till järnväg.

Ådalsbanan fyller idag inte kraven som ställs på en modern järnväg. Projektet Ådalsbanan omfattar ett flertal upprustnings- och ombyggnadsprojekt varav en ny linje Härnösand – Veda får 21 km helt ny järnväg. På denna sträcka går cirka 11 km genom totalt sex tunnlar samt 785 m på bro över Älandsfjärden.

Den befintliga järnvägen mellan Härnösand och Veda är gammal och på många ställen backig och krokig. I Oringenbackarna strax norr om Älandsbro har de tunga tågen svårt att ta sig upp på grund av de kraftiga lutningarna.

Nu bygger Trafikverket för framtidens behov, med planfria korsningar, max 10 promilles lutning och en maxhastighet på 250 km/h. Sträckan får också tretton väg- och järnvägsbroar samt två mötesstationer där tåg kan mötas och passera varandra. I juli 2009 sprängdes sista salvan i Murbergstunneln strax norr om Härnösand, därmed var alla sex tunnlar på sträckan färdigsprängda.

Rambolls uppdrag omfattar att designa, projektera och ta fram bygghandlingar för de sex tunnlarna samt vissa anslutande marksträckor på sträckan mellan Härnösand och Veda. Dessutom omfattar uppdraget att ta fram underlag för tillståndsansökningar samt att planera, utföra och leda kompletterande geotekniska, bergtekniska och hydrogeologiska fältarbeten. Efter avslutad projektering fortsätter uppdraget i form av projektering i byggskedet, teknikstöd samt framtagande av relationshandlingar.