Hållbar livsmedelsproduktion i Ljusdal

I början av 2016 startade Ramboll ett samarbetsprojekt om cirkulär odling tillsammans med Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse Närljus. Projektet innefattar grönsaks- och fiskodling som när varandra och tillsammans skapar ett slutet kretslopp.

Projektet involverar en mängd olika aktörer som investerare, entreprenörer, fastighetsägare, odlare och personal. Initiativet till projektet är från början ett långt samarbetsprojekt mellan Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Ramboll, där ambitionen har varit att ta tillvara restavfall av olika slag. Något som varit betydande för projektet är idén om att använda restvärme för att värma upp exempelvis växthus och nyttja olika restflöden mellan fiskodlingar och växthus.

– När vi importerar livsmedel är det mycket som blir förstört i distributionskedjan och miljön påverkas av transporternas koldioxidutsläpp. Men med den här nya produktionen blir det mindre belastande för miljön och det bidrar till bättre kvalité och hållbarhet, förklarar Malcolm Sjödahl, affärsutvecklingschef på Ramboll.

Ramboll är Närljus partner i arbetet med projekt- och strategiutvecklingen. I arbetet ingår att ta fram förslag som är anpassade till kommunens förutsättningar och att RFI-processen (request for information) fungerar som ett strukturerat arbetssätt där företag och andra organisationer kontaktas för medverkan att bygga upp denna typ av livsmedelsproduktion i Ljusdal, och fortsättningsvis utveckla konceptet.

Inspiration från våra nordiska grannar

Finland har stora lokala tomatodlingar som står för 80 procent av all tomatkonsumtion i landet, de importerar bara kring 20 procent. I Sverige är det tvärtom.

Finlands största tomatodling finns i den norra delen av landet där förhållandena är snarlika med Sveriges. Även på Island odlar man tomater, gurkor och kryddor för eget bruk. Det har inspirerat till att gynna och utveckla odling i norra Sverige. Ljusdal blev en passande mittpunkt för satsningen.

– Det största hindret är vår mentala föreställning om att det inte går att odla i Sverige, speciellt inte i norra Sverige där vi mestadels har, skämtsamt nog, så kallade trädodlingar som tar väldigt många år innan de ger skörd. Men vi hoppas kunna ändra på det, fortsätter Malcolm Sjödahl.

Fiskodling på land

Idag importeras den största delen av vår konsumtion av fisk till Sverige och fiskodling i hav och sjöar är ett globalt miljöproblem eftersom restprodukterna som bildas i vattnet måste renas. I Norge finns stora problem med fosfor, slam och kväve i fjordarna. Därför är ambitionen i Ljusdal att flytta upp fiskodlingen på land bredvid växtodlingen. Fiskarnas restprodukter göder växterna och både kostnaderna och miljöpåverkan hålls nere.

– Att ha fiskodling på land underlättar reningen av de restprodukter som bildas och när fiskarna andas bildas koldioxid som växtodlingar behöver. I Ljusdal kommer biologiskt avfall från storhushållen samlas in och användas som mat till fluglarver, så kallade maggots. Dessa maggots blir tillsammans med restprodukter från både närliggande lantbruk och från växthusen mat till fiskarna. Det ger en cirkulär matodling och en hållbar livsmedelsproduktion, berättar Gunnar Nordberg som är expert på cirkulära systemlösningar på Ramboll.

Målet med projektet är att inom tre år ha en verksamhet i full drift. Primärt planeras en landbaserad fiskodling där fisktankarna kan ge minst 1 000 ton fisk per år och en växthusanläggning som kan producera upp till 8 000 ton tomater under samma tid. Ljusdals kommun har avsatt 200 hektar mark och redan nu finns det intresserade hyresgäster till växthusen och fiskodlingarna.

För Ljusdals kommun levererar Ramboll tjänster i form av konceptutveckling, tidig design av anläggningar, nytto- och kostnadsberäkningar, underlag till RFI-processen och detaljplaner för kommunal mark. Vi hjälper också till i skapandet av en projektwebb och förankrar projektet i kommunstyrelse och kommunens fullmäktige.