Utbyggnad av vindkraft i Borlänge

Kontakta

Johan Jarnhamn

Johan Jarnhamn

Head of Department, Power Systems
Tel: +46 (10) 6156611
M: +46 (70) 6682312

En ny vindkraftspark bestående av 10 vindkraftverk med en effekt på 2.5-3.2 MW är planerad att byggas på Orrberget i Ludvika kommun. Borlänge Energi Elnät (BEE) har uppdraget att ansluta vindkraftparken till elnätet och har anlitat Ramböll som konsult. Uppdraget för Rambölls del innebär att bistå med kompetens kring utbyggnaden av nätet både i form av kraftledningsexpertis och stationsexpertis, från förstudie till byggnation.

BEE planerar att bygga en ny 36 kV ledning mellan befintlig transformatorstation i Södra Backa i Borlänge och Orrberget i Ludvika kommun. Ramböll har utfört en lokaliseringsutredning, och ett första samråd kring stråk har hållits med berörda intressenter. Inkomna synpunkter från samråd analyseras för att, i avvägning med befintliga förutsättningar gällande natur- och kulturvärden, markanvändning, ekonomi och byggbarhet, finna ett lämpligt stråk inom vilket det kommer att utarbetas förslag till en sträckning för kraftledningen. Efter genomfört samråd kring den föreslagna sträckningen utarbetas en slutlig sträckning för vilken koncession (tillstånd) för den nya kraftledningen söks av BEE.

Vid beviljad koncession ansvarar Ramböll för det fortsatta projekteringsarbetet för kraftledningen och framtagningen av ett komplett förfrågningsunderlag. Ramböll kommer också bistå BEE under utförandefasen med projekt- och byggledning.

Rambölls uppdrag omfattar även komplettering av två transformatorstationer där Ramböll bistår BEE med kompetens kring upphandling av transformatorer, projektering av stationerna, framtagning av förfrågningsunderlag, upphandling, tester och provningar samt med projekt- och byggledning under utförandefasen.

Orrberget är ett helhetsprojekt där Ramböll arbetar med olika kompetenser inom organisationen, som krävs för att kunna lösa uppdraget till förmån för kund och miljö.