Systemering och optimering av underhållsregimen i Hafslund – Norges största leverantör av fjärrvärme

Hafslund levererar miljövänlig värme och varmt vatten till stora delar av Oslos invånare genom sitt rörsystem. Hafslund producerade i 2013 1.7 TWh (miljarder av kWh) fjärrvärme, vilket är likvärdigt med 20 procent av Oslos värmebehov, eller värmebehovet för 170,000 hushåll. Hafslund är Norges största leverantör av fjärrvärme och står för 38 procent av all fjärrvärme genererad i Norge.
 
Ramböll Energi har sedan oktober 2011 utfört en rad projekt på Hafslund Varme AS vägnar. De flesta projekt har relaterat till tjänster inom drift och underhåll av de värmeanläggningar som levererar värme till fjärrvärmenätverket. 
 

Projekt för underhållsplanering

I de inledande faserna av projektet för underhållsplanering evaluerade Ramböll Halfslunds underhållssystem, med fokus på eventuella förbättringar. Ytterligare projektuppgifter genomfördes i tätt samarbete med Halfslunds avdelning för underhåll, vilket också inkluderade utvecklingen av åtgärder och specifikationer för strukturering (CMMS) och underhållsplanering.
 
Utöver detta innebar projektet även utveckling av underhållsplaner för flera av Hafslunds värmeanläggningar, även de anläggningar som producerar värme från värmepumpar, pellets och olja. Projektet blev vid flera tillfällen förlängt då Hafslund var nöjda med Rambölls levereringar, och det växande behov för besparingar. Genom hela projektet fokuserade Ramböll på Halfslunds involvering i utarbetandet av lösningar. Vår roll var att rådgiva och vara direkt delaktig i de flesta aspekter under förberedelserna av underhållsplaneringen, orientera omkring RCM (funktionssäkerhetsinriktat underhåll), men också mer specifika uppgifter så som införskaffande och inspekterande av dokumentation och genomförande av feleffekt- och kriticitetsanalys (FMECA).

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites