Vad innebär nya vattentjänstplanen

24 januari 2023

 Efter en förändring i lagen om allmänna vattentjänster som trädde i kraft årsskiftet 2022/23 måste varje kommun nu ha en aktuell vattentjänstplan. Planen ska beskriva den långsiktiga VA-planeringen och kan anpassas efter de specifika behov som finns i kommunen. Den ska också innehålla en särskild beskrivning av hur kommunens VA-anläggningar hanterar skyfall.

I Fjardingsparken i Göteborg har Ramboll projekterat en multifunktionell skyfallspark

I Fjardingsparken i Göteborg har Ramboll projekterat en multifunktionell skyfallspark

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Wilma Norlin

Wilma Norlin

Consultant
Tel: +46 10 615 55 72
Patrik Gliveson

Patrik Gliveson

Expert klimatanpassning
Tel: +46 (10) 6155437
M: +46 (70) 6355437 

 
Allmänna vattentjänster är de vattentjänster kommunerna har rättsligt ansvar för, till exempel kommunalt dricksvatten- och spillvattenförsörjning. 
 

Ett samlat planeringsdokument

Många kommuner har flera planeringsdokument som berör VA-planeringen, direkt eller indirekt. Det handlar till exempel om VA-policyer, skyfallsplaner, handlingsplaner, åtgärdsprogram och tematiska tillägg till översiktsplaner. Vattentjänstplanen ska ge en samlad bild av och skapa förutsättningar att planera VA-arbetet på ett bra sätt. Det huvudsakliga syftet är att redogöra för hur kommunen planerar att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster på lång sikt. 
 

Vägledande men inte juridisk bindande

 
Vattentjänstplanen beslutas av kommunfullmäktige. Planen ska vara vägledande men är inte juridiskt bindande och aktualiteten ska prövas varje mandatperiod. Den ska vara föremål för samråd och granskning och under samrådet ska fastighetsägare och myndigheter som har ett intresse eller berörs ha möjlighet att delta. Varje kommun får själv bedöma över vilken period planen ska sträcka sig, men eftersom den ska innehålla en långsiktig planering skulle en lämplig tidsperiod kunna vara omkring tolv år. I propositionen föreslår regeringen att Havs- och vattenmyndigheten ska ha ett tillsynsvägledande ansvar för §6 i vattentjänstlagen och att det ska utföras i samråd med Boverket och Naturvårdsverket. 

Bedömning av allmänna VA-anläggningars funktion vid skyfall

Vattentjänstplanerna ska även innehålla en bedömning av hur allmänna VA-anläggningar, både dagvattenanläggningar och dricks- och spillvattenanläggningar, kan hantera ökad belastning vid skyfall. Krävs åtgärder för att anläggningarna ska kunna upprätthålla sin funktion? Det nya kravet medför inte ett större ansvar för VA-huvudmannen att öka kapaciteten vid anläggningarna, men kommunen måste undersöka vad som sker vid skyfall. 

Utöver skyfallsbedömningen finns ingen specifik reglering av innehållet. Det betyder att vattentjänstplanen kan anpassas efter den specifika kommunens behov. Det skulle till exempel kunna handla om att upprätta en beskrivning av kommunens beredskap vid dricksvattenbrist till följd av torka eller att inkludera en skyfallskartering.

Från VA-plan till vattentjänstplan

Ingen myndighet har ännu fått i uppdrag att ta fram en vägledning för hur vattentjänstplanerna ska tas fram, men Svenskt vatten har tagit fram en vägledning för hur kommunernas VA-planer kan utvecklas så de även uppfyller kriterierna för en vattentjänstplan. Du hittar vägledningen här.