Två rapporter siktar på förbättrad resurshantering av plast

25 april 2022
Under det senaste året har Ramboll Environment & Health haft två uppdrag om materialåtervinning av plast, på uppdrag åt Naturvårdsverket. Nu finns två rapporter från arbetet tillgängliga. 
plaströr

plaströr

Kontakt

Henrik Nordzell

Henrik Nordzell

Projektledare
Tel: +46 10 615 64 03
Åsa Soutukorva Swanberg

Åsa Soutukorva Swanberg

Miljöekonom
Tel: +46 10 615 68 40
M: +46 721 468 439
Linda Nilsson

Lisa Grabo

Miljöekonom
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– I ett av uppdragen fokuserade vi på att utforma, analysera, rangordna och presentera styrmedelsförslag för att öka efterfrågan på återvunnen plast. Det andra projektet fokuserade specifikt på bygg- och rivningsavfall och där var vår uppgift att utreda om och hur ett återvinningsmål kan bidra till att öka materialåtervinningen av plastavfall från byggsektorn, berättar Henrik Nordzell, senior miljöekonom som arbetat i de två uppdragen för Naturvårdsverket.

Inom de två återvinnings-uppdragen har Ramboll genomfört samhällsekonomiska analyser i form av styrmedelsanalys och konsekvensutredning. Momenten har inneburit beräkningar av olika styrmedelförslags bidrag till minskad klimatpåverkan, och att vi prövat genomförbarheten utifrån avfalls- och handelsrätt på EU-nivå. För att säkerställa att de styrmedelsförslag som tas fram också är förankrade med branschen har vi genomfört workshops, intervjuer och en enkät. 

Utveckling mot giftfria cirkulära flöden

Plast kan vara ett fantastiskt material, men det kan bli ett stort miljöproblem eftersom den inte bryts ned utan blir kvar i naturen. Vår plastanvändning har också en stor påverkan på klimatet då 99 procent av den globala plasttillverkningen baseras på fossil olja. Och sedan används produkterna ofta bara en enda gång för att sedan gå till förbränning, eller hamna på soptippar.

Sverige står inför en stor omställning för att uppnå en cirkulär och fossilfri ekonomi. De två uppdragen åt Naturvårdsverket är tydliga exempel på hur Ramboll arbetar för att driva på den nödvändiga förändringen. Båda uppdragen kommer att utgöra viktiga beslutsunderlag för att utveckla en effektivare resursanvändning i giftfria cirkulära flöden. Båda uppdragen går i linje med Rambolls nya strategi, där just resursanvändning och cirkuläritet är ett av fyra fokusområden

Styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

– De styrmedel som vi rekommenderar i rapporten ”Styrmedel för ökad materialåtervinning av plast” kan främja utbud och efterfrågan på återvunnen plast och på så vis också styra mot ökad materialåtervinning. Om detta lyckas kan det återvunna materialet ersätta jungfruliga fossila resurser, och därmed minska klimatpåverkan i flera led. Att hantera avfallet som en resurs kan också ge minskad nedskräpning, vilket i sin tur bland annat leder till att färre mikroplaster sprids, berättar Henrik Nordzell, senior miljöekonom.

Projektrapport: Styrmedel för ökad materialåtervinning av plast

Återvinningsmål för plast inom byggsektorn

I uppdraget har tre hypotetiska etappmålsnivåer satts upp för år 2030, vars procentsatser motsvarar en viss mängd materialåtervunnet avfall. De tre målnivåerna indikerar låg, medelhög respektive hög ambition för etappmålet. För varje målnivå diskuteras lämpliga styrmedel som ska bidra till att målnivån uppfylls, i form av styrmedelspaket. 

– Styrmedelspaketen kan också införas utan ett etappmål. Ett argument för detta är att ett etappmål kan tolkas som att målnivån är bra nog, och att inga fler ansträngningar tas för att nå en högre grad av materialåtervinning. Det finns därför anledning att invänta och se vilken potential de nyligen införda styrmedlen utsorteringskrav och förbud mot förbränning av byggplast har, säger Henrik.

Projektrapport: Återvinningsmål för plast inom byggsektorn

Agenda 2030

Projekten åt Naturvårdsverket relaterar främst till följande av FNs Sustanable Development Goals: mål 12 - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och mål 13 - Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser, men även till mål 14 - Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.