Svenska kyrkans kulturverksamhet värderad till 5 miljarder

25 september 2020
Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv uppskattas uppgå till nära 2,3 miljarder kronor årligen, med spridningseffekter på ytterligare 2,7 miljarder. Det visar en omfattande studie, som Ramboll genomfört på uppdrag av Svenska kyrkan.
Ramboll har kartlagt Svenska kyrkans kulturverksamhet.

Ramboll har kartlagt Svenska kyrkans kulturverksamhet.

Kontakt

Gideon Watchefo

Gideon Watchefo

Consultant
Tel: +46 73 231 79 64
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Varje år tar hundratusentals svenskar runt om i landet del av Svenska kyrkans kulturutbud genom allt från konserter och det kyrkliga kulturarvet i form av kyrkobyggnader till hantverksträffar och körverksamhet. Svenska kyrkan är också medarrangör vid större evenemang som bland annat bokmässan i Göteborg, Malmöfestivalen och filmfestivaler. Utbildningar, bidrag och stipendier för konstnärer, filmmakare och andra kulturaktörer utgör en annan stor del av Svenska kyrkans stöd till kulturlivet.

Nytta utifrån ett samhällsperspektiv

Ramboll har kartlagt och räknat på nyttan av Svenska kyrkans kulturverksamhet utifrån ett samhällsperspektiv. Enligt beräkningarna är det samlade värdet minst 2 293 miljoner kronor per år. Det motsvarar mer än hälften av statsbudgetens utgifter för regional tillväxt och mer än en åttondel av statsbudgetens utgifter för kultur.

- Vår kartläggning visar att Svenska kyrkan är en förutsättning för ett levande kulturliv i Sverige. Den synliggör det samhällsvärde som civilsamhällesaktörer som Svenska kyrkan skapar, säger Gideon Watchefo på Ramboll.

Verksamheten bidrar också till spridningseffekter i den övriga samhällsekonomin på 2,7 miljarder kronor. Spridningseffekterna utgörs av ökad efterfrågan på varor och tjänster i andra sektorer och motsvarar drygt 6 300 arbetstillfällen.

Behövt skilja på andlig och konstnärlig verksamhet

- Det är svårt att värdera allt i ören och kronor. Man skulle kunna säga att Svenska kyrkan i sig är en konstnärlig praktik. Men för att beräkna värdet har vi behövt skilja på andlig och konstnärlig verksamhet. I studien gör vi framförallt beräkningar av värdet av kulturarvet och den kulturverksamhet där det finns jämförbara verksamheter i andra delar av samhället, kommenterar Gideon Watchefo.

Rapporten lyfter även att kulturverksamheten inom Svenska kyrkan till största delen finansieras av medlemsavgifter. I takt med att medlemsantalet minskar finns det alltså en risk att kultur- och kulturarvsarbetet inte kommer att kunna bedrivas i samma omfattning som idag.

Läs rapporten Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag till kultur och kulturarv


Om studien

Ramboll har kartlagt Svenska kyrkans kulturverksamhet och kulturarvsarbete med hjälp av verksamhetsstatistik, fallstudier i församlingar, kalendarium över olika församlingars aktiviteter och intervjuer med sakkunniga inom kulturarv och Svenska kyrkan.Det finns flera metodmässiga utmaningar i att beräkna det ekonomiska värdet av kultur. Ramboll har därför valt att vara restriktiva i sina antaganden för att snarare underskatta än att överskatta det totala bidraget till samhällsekonomin.