Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten

04 februari 2020
Möjligheterna att leva utan bil på landsbygden är små för de flesta. Men om vi kan öka tillgänglighetet och samtidigt minska bilberoendet kommer hållbarheten och attraktiviteten att öka samtidigt som de som inte har bil får bättre förutsättningar. Ett samarbete mellan Ramboll, RISE, Trafikverket och kommunerna Skellefteå, Eskilstuna, Gotland och Lund ska utreda möjligheterna att komplettera kollektivtrafik med självkörande fordon.
Självkörande fordon. (Foto: Holo)

Självkörande fordon. (Foto: Holo)

- Landsbygdens tillgänglighet är mer eller mindre helt byggd på biltrafik, vilket är ohållbart ur flera aspekter – både för klimatet och ur ett inkluderande perspektiv. Nu måste vi vända på alla stenar för att hitta hållbara lösningar som funkar både socialt, ekonomiskt och inte minst ekologiskt. Självkörande bussar kan innebära ökad turtäthet utan märkbart högre kostnader, vilket innebär att fler kan låta bilen stå, säger Joakim Ahlberg, deltagare i projektet från Ramboll.

Förstudie klar - nu undersöks hur det ska genomföras praktiskt

Drive Sweden och Trafikverket har nu beviljat medel för att ta fram en genomförbarhetsstudie baserad på svenska kommuners lokala omständigheter och internationella aktörers tekniska möjligheter och därmed skapa underlag för upphandlingar och ett praktiskt genomförande.

- Det är ett angeläget arbete som relaterar till flera av delmålen i Agenda 2030. Tekniken för mer hållbara transporter används redan i stadsmiljö och nu är det dags se hur den kan växla upp till utökad kollektivtrafik för fler än stadsborna. Vi börjar samarbetet med fyra kommuner med målsättningen att hitta vägar framåt för alla kommuner, säger Håkan Burden, projektledare från RISE.

Projektet Självkörande fordon på landsbygd utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Det tar sitt avstamp i det transportpolitiska målet om en långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela Sverige. Det övergripande målet med projektet är bereda vägen för ett jämlikt, energieffektivt och hållbart självkörande system som till kan vara ett komplement till dagens kollektivtrafik.


Projektets relation till Agenda 2030

Mål 9 - att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Vi vill erbjuda landsbygden en hållbar infrastruktur, både tekniskt och socialt.

Mål 10 - att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Projektets syfte är att undersöka hur självkörande teknik kan ge landsbygdens invånare möjligheter till persontransporter utan att kräva privat bilägande.

Mål 13 - att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Projektet bidrar till en omställning till hållbar mobilitet på landsbygden och därmed till att Sverige når de uppsatta miljömålen.