Rapport: Vad påverkar priset på bostäder?

27 september 2019
Vad är det som ökar städernas attraktivitet och hur kan vi i stadsplaneringen bättre ta hänsyn till vad invånarna prioriterar? Dessa frågor har Ramboll tillsammans med samarbetspartnern Spacescape sökt svar på i ett projekt för Region Skåne. I en helt ny rapport undersöks och jämförs fem skånska städer och de lägesfaktorer som har störst påverkan på bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i regionen.
Lugna gator är den kvalitet som påverkar priset på bostäder mest i Tomelilla. Foto: Ramboll

Lugna gator är den kvalitet som påverkar priset på bostäder mest i Tomelilla. Foto: Ramboll

Kontakt

Stina Pettersson

Stina Pettersson

Konsult
Tel: +46 (10) 6155530
M: +46 (72) 1489920
Andreas Pistol

Andreas Pistol

Managementkonsult
Tel: +46 73 231 79 78

- Det finns både likheter och skillnader mellan städerna, och det är både miljön i stort – som närhet till vatten, park och natur – som i närområdet med hur gatan är utformad som spelar roll. Staden ska vara tät, blandad och gångvänlig, säger Stina Pettersson, uppdragsledare på Ramboll.

De städer som är med i studien är Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn och Tomelilla och jämförelser har gjorts med tidigare studier från Stockholm, Göteborg, Halmstad, Visby och Köpenhamn. Även om studien är gjord för fem specifika städer, är det möjligt att dra paralleller till övriga orter i Skåne genom storlek och geografiska lägen.

- Stadskvaliteterna som utmärker Skånes tätorter överensstämmer förvånansvärt väl med andra tätorter i Sverige. Skillnader mellan tätorter ser snarare ut att handla om deras storlek. Större tätorter är exempelvis mer beroende av kollektivtrafik och centralitet, säger Alexander Ståhle, vd för Spacescape.

Närhet till city, grönområden och god kollektivtrafik viktiga faktorer

Rapporten visar vilka faktorer som ökar attraktiviteten i respektive stad för de som bor och har verksamhet i kommunerna. Generella drag är att vi är beredda att betala för att bo centralt med närhet till citypuls och god kollektivtrafik, men att vi också vill ha närhet till grönytor och vatten. Gatumiljön är viktig när vi tar beslut om boende, vi vill gärna ha lugna gator med många entréer. Det som skiljer Skåne från resten av landet är att närhet till industrier och motorväg drar ner priserna.

- Med vår metod kan vi mäta vilka faktiska stadskvaliteter som gör skillnad och hur mycket de gör det. Vi kan mäta stadskvaliteterna objektivt då studien är gjord empiriskt; vi har så att säga inte använt oss av utlåtanden baserade på känsla, utan empiriskt studerat vad människor gör. Det gör resultaten mer robusta och svåra att ifrågasätta, säger Andreas Pistol, managementkonsult på Ramboll.

För såväl kontorshyror som omsättning för restauranger och handel har det betydelse ju flera andra liknande verksamheter som finns i närheten.

- Generellt vill människor vara där människor är och det gäller även kontor, handel och annan kommersiell verksamhet. Det är viktigt med kluster, säger Stina Pettersson.

Rapporten ”Stadskvaliteter i Skåne – Värdering av stadskvaliteter för bostäder, kontor och handel i fem skånska tätorter” är en del av Region Skånes regionala utvecklingsarbete. Den finns att läsa på Region Skånes hemsida.

- Vi har haft ett nära samarbete med kommunerna och regionen, och det har varit roligt att vända och vrida på frågorna tillsammans. Det intressanta är att vi kan påverka de ekonomiska värdena, med andra ord det vi gör och prioriterar, genom hur städer planeras och byggs. Det är viktig kunskap att bygga vidare på, avslutar Stina Pettersson.


Den kvalitet som påverkar priset på bostäder mest i:

Helsingborg
Småhus: närhet till vatten
Bostadsrätter: närhet till vatten

Kristianstad
Småhus: centralitet
Bostadsrätter: stadsgator och lugna gator

Hässleholm
Småhus: tillgång till service
Bostadsrätter: centralitet

Simrishamn
Småhus: närhet till havet

Tomelilla
Småhus: lugna gator (enligt enkätundersökning)