Ramboll bistår Vinnova i uppdrag för att nå de globala hållbarhetsmålen

02 februari 2018
Innovation för att lösa samhällsutmaningar. Ramboll har fått i uppdrag att analysera och kommunicera resultaten från Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Syftet med programmet är att hitta lösningar som tydligt ska bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt inom programmet kan till exempel handla om klimatförändringar, jämlikhet eller livsmedelsproduktion. Rambolls uppdrag kommer att sträcka sig över fyra år.
Globala Målen

Globala Målen

Kontakt

johannes

Johannes Henriksson

Managementkonsult
Tel: +46 70 754 94 69

- Utmaningsdriven innovation skiljer sig från flera av Vinnovas andra satsningar genom att utgångspunkten är samhällsutmaningar istället för teknologiska utmaningar. Dessutom involverar projekten en större bredd av aktörer från olika delar av samhället som vill hitta nya lösningar och nya sätt att arbeta för att bidra till ett bättre samhälle. Detta upplägg tycker vi är ett väldigt intressant angreppssätt, säger Johannes Henriksson, ansvarig för uppdraget på Ramboll Management Consulting.

Rambolls leverans kommer att bestå av analyser av ett stort antal projekt inom programmet baserat på dokument- och enkätstudier, intervjuer och workshops. Ambitionen är att kommunicera resultat från projekten på ett lättillgängligt sätt och därmed bidra till utvecklingen av innovation drivet ur samhällsutmaningar på sikt.

- Ett stort fokus för Rambolls arbete kommer att ligga på att kommunicera hur projekten bidrar till samhället och de globala målen, säger Johannes Henriksson.

Agenda 2030 är ett avtal mellan FN:s medlemsstater för att fram till år 2030 avskaffa fattigdom, öka jämlikheten, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Alla projekt som deltar i Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation ska bidra till att uppnå målen.