Ramboll utvärderare när Skåne blir bättre på hållbara transporter

28 november 2018

Ramboll har på kort tid vunnit två spännande uppdrag som handlar om att utvärdera hållbarhetsprojekt som ska göra Skåne och Blekinge ännu bättre på klimatomställning med fokus på hållbara transporter och fordon. Båda projekten handlar om att skapa nya attityder till resande, att stödja omställning och göra det lättare att välja miljövänliga transporter.

Electric car share in Tampere Finland. Photo by Keksi Agency

Electric car share in Tampere Finland. Photo by Keksi Agency

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Region Skåne är offensiva i sitt klimatarbete och har dessutom fått med sig länsstyrelsen, kommuner, företag och andra aktörer i arbetet. Projekten ska stärka förutsättningarna för miljösatsningarnas konkurrenskraft och lönsamhet vilket i sin tur ska få nya företag att etablera sig och skapa arbetstillfällen i regionen, säger Erica Iseborn, seniorkonsult på Ramboll Management Consulting.

Elbilslandet Syd är ett samverkansprojekt för att stödja företags omställning till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge. Genom insatser för att tillgängliggöra och öka användandet av elbilar samt höja kunskapen och visa på möjliga alternativ till hållbart resande ska projektet ge företag i regionen stöd i omställningen.

– Ett konkret delprojekt är Nollzon som ska göra det lättare att välja eldriven taxi. Förhoppningen är att projektet kan bidra till att införa Nollzon på flera orter i regionen och att det blir en konkurrensfaktor för taxibolagen att kunna erbjuda eltaxi, säger Erik Joachimsson, konsult på Ramboll Management Consulting.

Målgruppen för det andra uppdraget, Klimatväxling i Skåne, är primärt kommuner och annan offentlig verksamhet. Även det går ut på att förändra attityder och beteenden. Det kan handla om att införa en extra avgift för organisationernas resor med stora koldioxidutsläpp, men också om att skapa incitament och belöna – det ska vara enkelt och motiverat att välja rätt sorts resa utifrån ett miljöperspektiv.

– Målet är att hitta en bra, normativ modell för klimatväxling som kan bli standard i Skåne, men som också kan inspirera företag och sprida sig till andra delar av landet, säger Erica Iseborn.

Projekten finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond som bidrar med medel till projekt som främjar hållbar regional utveckling och tillväxt. Många projekt inom regionalfonden följs av en extern utvärderare, som i de här fallen.

– Vår uppgift är att göra löpande uppföljningar, se till att projektplanen följs, stötta och hjälpa upp och komma in med processtöd. Den här typen av klimatprojekt ger oss också mycket tillbaka. De handlar om viktiga framtidsfrågor och om delvis nya områden där vi samlar på oss kunskaper och bygger upp rutiner som stärker vårt erbjudande, avslutar Erik Joachimsson.

Läs mer om Elbilslandet Syd 

Läs mer om Europeiska regionala utvecklingsfonden