Ramboll satsar på trygghetsskapande arbete

04 juli 2022

Ramboll stärker upp sin enhet för resiliensfrågor med experter på brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

– När social och politisk oro, polarisering och segregation ökar i vårt samhälle blir invånarnas trygghet en än viktigare fråga för myndigheter, organisationer och företag, säger Lars Brånn, Affärsområdeschef för Resilience på Ramboll.   

 
Fokus för resiliens-arbetet är att hjälpa kommuner med att bygga upp fungerande, kontinuerliga och långsiktiga samverkansmodeller för trygghetsarbetet där civilsamhället tydligt involveras

Fokus för resiliens-arbetet är att hjälpa kommuner med att bygga upp fungerande, kontinuerliga och långsiktiga samverkansmodeller för trygghetsarbetet där civilsamhället tydligt involveras

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Erik Mangen

Erik Mangen

Advisor resilience
Tel: +46 10 615 68 04
M: +46 10 615 68 04
Maria Tegin

Maria Tegin

TF Kommunikationschef
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Vi gör en del invånarundersökningar och de visar att allt fler upplever sig som otrygga. Otrygghet kan handla om ökad kriminalitet och skjutningar men det kan också handla om generellt minskad tilltro till att stat och myndigheter sörjer för den enskildes trygghet. Ett socialt hållbart och jämlikt samhälle kräver samverkande insatser på många nivåer och inom Ramboll har vi både kunskapen och viljan att bidra i det arbetet, säger Lars Brånn, Affärsområdeschef för Resilience på Ramboll.   
 
Resilience-teamet arbetar brett med samhällets beredskap, för att bidra till ett resilient samhälle, alltså ett samhälle som är robust och motståndskraftigt, som klarar störningar och förändring genom att utvecklas. Här finns experter inom krisberedskap och totalförsvar, säkerhetsskydd och energiförsörjning. För att möta efterfrågan på trygghetstjänster har teamet utvidgats med Erik Mangen och Catarina Klockerud som båda har lång erfarenhet av trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
 
Ett fokus för resiliens-arbetet är att hjälpa kommuner med att bygga upp fungerande, kontinuerliga och långsiktiga samverkansmodeller för trygghetsarbetet där civilsamhället tydligt involveras.
 
– En fråga som vi ser behov av är att hitta vägar för kommuner och regioner att öka interaktionen med medborgare och civilsamhällets organisationer i det förebyggande trygghetsarbetet. Att få till invånardialogen och kommunicera ut hur, och att, man arbetar med trygghetsfrågor är en annan viktig punkt där vi ser att många av våra kunder behöver stöttning, berättar Erik Mangen, som närmast kommer från en roll säkerhetssamordnare i Värmdö kommun och dessförinnan Polismyndigheten. 
 
Den utökade kompetensen i Resilience-teamet ger också möjlighet att arbeta i team tillsammans med andra enheter inom Ramboll för att därmed integrera trygghet, säkerhet och brottsprevention i flera samhällsutvecklande uppdrag.
 
– Trygghet är både en känsla och en upplevelse. Det finns många sätt för kommuner att påverka hur människor upplever sin trygghet. Vi kan hjälpa till med att skapa lägesbilder och strukturer för samverkan men också mer praktisk rådgivning och stöttning, som förändringar i invånarnas fysiska miljö eller utsatta yrkespersoners arbetsmiljö, berättar Catarina Klockerud som adderar nästan 30 års erfarenhet från trygghets- och säkerhetsarbete i olika kommuner, socialtjänst och skola till Resilience-teamet.
 
Snart kan trygghetsarbete komma att lagstiftas i Sverige. En ny lag som ska reglera kommunernas arbete med brottsförebyggande arbete föreslås träda i kraft 1 januari 2023.