Ramboll redovisar rekordhög vinst och avkastning

14 mars 2022

Ramboll redovisar ett rekordresultat 2021, med sina högsta intäkter och rörelseresultat hittills. Därmed har Ramboll en stark position för att leverera enligt den nya fyraåriga koncernstrategin "The Partner for Sustainable Change".

Kontakta

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
Tel: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
Tel: +45 5161 1000

2021 var ett framgångsrikt år för Ramboll, som levererade sina högsta intäkter och rörelseresultat (EBITA) hittills. Rörelsemarginalen (EBITA) var den högsta sedan 2010.

Bruttointäkterna ökade med 4,4 procent till 14,2 miljarder DKK år 2021. Den organiska tillväxten var 4,1 procent. Nettoprojektintäkterna, som visar Rambolls egen produktion exklusive intäkter från underleverantörer, var 11,8 miljarder DKK (+5,9 procent). Den organiska tillväxten från projektintäkter var 5,2 procent, jämfört med en negativ organisk tillväxt på -2,7 procent för år 2020. Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA) ökade med 24 procent till 848,7 miljoner DKK, vilket gav en EBITA-marginal på 6,0 procent (5,0 procent för år 2020). Vid årsskiftet uppgick Rambolls orderbok till 7,3 miljarder DKK, vilket innebär en ökning med 7 procent jämfört med slutet av år 2020.

– Jag är mycket nöjd med Rambolls starka operativa resultat år 2021. Att leverera rekordresultat under ett år då Covid-19-pandemin fortsatte att påverka våra dagliga liv understryker styrkan i vår verksamhet. Jag skulle vilja rikta ett tack till alla våra engagerade medarbetare som har gjort ett enastående jobb för att leverera i våra projekt och stötta våra kunder under Covid-19-pandemin. Vi hade inte kunnat uppnå detta starka resultat utan deras fortsatta engagemang och våra goda kundrelationer under dessa utmanande tider, säger koncernchef för Ramboll, Jens-Peter Saul.

Det rekordhöga resultatet återspeglar starka insatser i nästan alla geografiska områden - i synnerhet i Storbritannien, Tyskland, Centraleuropa och Afrika där Ramboll uppnådde tvåsiffrig organisk tillväxt. Tillväxten var även stark i USA och i Norden förutom i Sverige, där Ramboll hade en svag intäktsminskning. I Mellanöstern hade Ramboll en negativ tillväxt till följd av att företaget lagt ner sin olje- och gasverksamhet i regionen.

Ur ett marknadsperspektiv fick den nya affärsenheten Henning Larsen en mycket framgångsrik start, med tvåsiffrig organisk tillväxt och stark vinst. Även affärsenheterna Miljö & Hälsa, Vatten, Transport och Management Consulting hade höga aktivitetsnivåer. Inom Energi skedde en förväntad intäktsminskning till följd av minskade aktiviteter inom olja och gas. Samtidigt stärkte Ramboll sin ledande position inom förnybar energi ytterligare, bland annat inom havsbaserad vindkraft samt i framväxande teknologier som Power-to-X och avskiljning och lagring av koldioxid.

– Även om de utmaningarna som orsakades av pandemin nu har följts av kriget i Ukraina och en ökad geopolitisk och ekonomisk osäkerhet, så ser vi optimistiskt på 2022. Det blir det första året med vår nya strategi. Med en stark orderbok väntar vi oss fortsatt stark tillväxt och ökad vinst under 2022, säger Jens-Peter Saul.

Läs Rambolls årsrapport här

Ny koncernstrategi med fullt fokus på hållbarhet

2021 var det sista året för Rambolls koncernstrategi "Winning Together". I början av 2022 lanserade Ramboll sin nya fyraåriga strategi "The Partner for Sustainable Change".

Trots Covid-19-pandemin har Ramboll växt med 35 procent under den senaste fem åren, det vill säga den förra strategiperioden. Under samma tid har bolaget byggt upp ett mycket starkt hållbarhetserbjudande på flera marknader. Strategin "The Partner for Sustainable Change" anger Rambolls riktning från 2022 till 2025, med en ambition om att bli världsledande inom grön energiomställning, genom att hjälpa kunder och samhälle att ställa om mot en hållbar framtid.

– Klimatkrisen är på riktigt. Effekterna av global uppvärmning, extrema väderförhållanden, resursbrist och förlust av biologisk mångfald är akuta och börjar märkas över hela världen. Hållbarhet har alltid varit kärnan i Rambolls uppdrag och med vår nya strategi engagerar vi hela vår globala expertis och fokuserar på att arbeta för en mer hållbar framtid. Vår djärva ambition är att allt Ramboll gör ska bidra positivt till hållbar förändring senast 2025, säger Jens-Peter Saul.

Det innebär att Ramboll alltid kommer att presentera alternativa lösningar för hur kunder kan förbättra hållbarheten i sina projekt. Ramboll kommer att ha nära samarbeten med kunder och partners för att på bästa sätt kunna erbjuda hållbarhetsexpertis och innovationskraft. Ramboll kommer att fokusera på fyra områden där samhällets och kundernas behov möter Rambolls expertis. Dessa teman är Resilienta städer och liveability, Utfasning av fossil energi, Resursanvändning och cirkularitet, samt Biologisk mångfald. Inom varje tema har Ramboll målet att vara en marknadsledare globalt, och i den gröna energiomställningen är ambitionen att bli världsledande.

– Våra fyra teman definierar hur vi kommer att investera och vilka kunder och projekt vi prioriterar. Det är en djärv strategisk riktning som utan tvekan kommer att medföra utmaningar. Men det ligger inte i vårt företags DNA att stå vid sidan av och se världen förändras. Genom att göra verklighet av de smartaste idéerna kan vi lösa de tuffaste utmaningarna. Med vår globala expertis inom hållbarhet för olika sektorer och marknader kan vi skapa en bestående positiv inverkan, säger Jens-Peter Saul.

Läs mer om strategin “The partner for sustainable change” här

Signaturprojekt världen över

Att Ramboll bidrar till hållbar förändring framgick även av de signaturprojekt för hållbar utveckling som vanns under 2021.

  • Vi lyfter timmer till nya höjder – I Danmark går Ramboll och Henning Larsen samman i ett stort träbyggnadsprojekt för AP Pension. Med sina åtta våningar, 36 meters höjd och yta på 28 000 kvadratmeter kommer Marble Pier att bli en av de största timmerbyggnaderna som uppförts i Danmark. Byggnaden blir hemvist för några av de mest hållbara kontoren som går att konstruera med hjälp av dagens teknologi. Marble Pier kommer att spara 9 500 ton koldioxidutsläpp i jämförelse med om en liknande byggnad hade uppförts i betong. Byggnaden väntas få högsta möjliga hållbarhetsackreditering för byggnader: LEED, DGNB Platinum och Diamond samt certifieringen WELL Platinum. Marble Pier ska enligt plan stå färdigt år 2024.

  • Världens första flytande solkraftsanläggning för stormiga vatten – I Norska havet ska det internationella energibolaget Equinor pilottesta världens första flytande solkraftverk utformat för stormiga havsvatten. Ramboll bidrar till projektet genom tvärvetenskaplig ingenjörskompetens. Anläggningen ska testas i minst ett år och syftet är att mäta hur de tuffa väderförhållandena i detta vatten påverkar anläggningen.

  • Hållbar grundvattenförvaltning i Kalifornien – I USA har Kaliforniens myndighet för vattenresurser valt ett team från Ramboll för att leda luftburna elektromagnetiska undersökningar av hög- och medelprioriterade grundvattentillgångar. Undersökningarna kommer att ge myndigheten standardiserade data för hela delstaten, vilket kommer att öka förståelsen av storskaliga akvifärers strukturer. Dessa data kommer att bli en tillgång när lagen om hållbar grundvattenförvaltning införs.

  • Halvera koldioxidutsläppen och öka trafiksäkerheten - I Sverige har Ramboll vunnit ett uppdrag för Trafikverket, som planerar att bygga om en vägsträcka på drygt 7 km på E10 mellan Kiruna och Kauppinen. Trafikverket har identifierat arbetet som ett pilotprojekt för minskningen av koldioxidutsläpp. Målet är att minska utsläppen med 50 % vid vägplanens genomförande, upphandling och produktion. Projektet hanterar också andra miljöutmaningar, som hur befintliga livsmiljöer och migrationsmönster för vilda djur ska skyddas och bevaras. Projektet ska vara klart 2030.

  • Hållbara transporter i Tyskland – I Tyskland har Deutsche Bahn gett Ramboll i uppdrag att planera utbyggnaden av ett av de viktigaste transportnaven i Köln: Nordrhein-Westfalen. Projektet är centralt för utbyggnaden av S-Bahn-nätet i storstadsregionen. Det är också avgörande för att kunna ansluta Ruhr-regionen till det nationella och internationella järnvägsnätet.

  • Nytt barnsjukhus i Cambridge – Cambridge Children’s Hospital ska öppnas i Storbritannien 2025. Sjukhuset blir ett av världens första att behandla barns fysiska och mentala hälsa i kombination, och även innefatta ledande akademisk forskning. Sjukhuset strävar dessutom efter minskning av koldioxidutsläpp från sin verksamhet, som ett led i att bidra till en säkrare och mer hållbar framtid för alla. Slutmålet är att bli helt koldioxidneutrala. Ramboll ska tillhandahålla alla ingenjörstjänster i sjukhusets arbete.

  • Kollektivtrafiken i Finlands huvudstadsregion – I Finland har kommer Ramboll att vara delaktiga i utformningen och byggledningen av Stadsbanan i Esbo. Det blir en av de första etapperna på den nya järnvägsförbindelse för höghastighetståg som planeras mellan Helsingfors och Åbo. Esbo stadsjärnvägsförbindelse ska förse de 1,5 miljoner invånarna i huvudstadsregionen med snabbare, tätare och mer hållbara transportmöjligheter. Projektet omfattar förutom höghastighetsjärnvägen även nya broar, fyra järnvägsstationer och en infartsparkering i anslutning till en av de befintliga stationerna.
  • Vi lägger grunden för världens första energiöar - Den danska regeringen har åtagit sig att etablera två energiöar i Nordsjön och Östersjön fram till 2030. Tillsammans förväntas öarna leverera 5 GW el, vilket är tillräckligt för att försörja fem miljoner hem i Danmark och grannländerna, och kapaciteten kan komma att öka till 13 GW. Den konstgjorda ön i Nordsjön befinner sig för närvarande i planeringsfasen, och Ramboll stöttar VindØ-konsortiet genom att utveckla en fullständig översiktsplan och undersöka potentialen för storskaliga Power-to-X-anläggningar på ön. Dessa anläggningar skulle kunna omvandla kraft från närliggande havsbaserade vindkraftsparker till grön vätgas och kolfria bränslen. Sådan bränslen kan användas i sektorer som annars har svårt att minska sina koldioxidutsläpp, exempelvis sjöfart. I Östersjön kommer en 2-3 GW energiö att etableras på danska Bornholm. Energinet har gett Ramboll i uppdrag att genomföra en omfattande miljökonsekvensbedömning av Natura 2000-skyddade områden i närområdet och av det lokala djurlivet. I ett parallellt projekt samordnar Ramboll konsortiet Bornholm Bunker Hub, som ska utforska hur gröna bränslen ska kunna överföras från hamnen i Rønne på Bornholm till fartyg i Östersjön. Dessa är tre exempel från de drygt 60 Power-to-X-projekt som Ramboll ingår i.

 

2021

2021

2020

 

Resultaträkning, miljoner DKK

 

EUR m

 

 

Intäkter

1,910.3

14,212.4

13,613.3

Net Projektintäkter (NPR)

1,584.1

11,786.0

11,133.6

Rörelsesresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

142.9

1,063.4

911.1

Rörelsesresultat före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA)

114.1

848.7

681.8

Rörelsesresultat före finansiella poster (EBIT)

67.7

503.7

278.0

Resultat före skatt

63.2

470.0

246.0

Periodens resultat

42.5

316.4

129.3

Balansräkning

 

 

 

Totala tillgångar

1,219.2

9,070.9

8,704.1

Totalt kapital

392.7

2,921.9

2,453.1

Räntebärande nettokapital /(skuld)

121.3

902.2

510.5

Kassaflöde, miljoner DKK

 

 

 

Operativt kassaflöde

44.7

332.6

1,259.2

Investeringar i materiella tillgångar, netto

(18.7)

(138.9)

(132.6)

Fritt kassaflöde

26.0

193.7

1,126.6

Företagsförvarv

(10.3)

(76.8)

(289.9)

Anställda

 

 

 

Antal anställda vid periodens slut

 

16,685

15,896

Antal heltidsekvivalenter

 

15,265

14,950

Nyckeltal som %

 

 

 

Omsättningstillväxt

 

4.4

(4.1)

Organisk tillväxt

 

4.1

(4.9)

Organisk tillväxt, nettoprojektintäkter (NPR)

 

5.2

(2.7)

EBITDA-marginal

 

7.5

6.7

EBITA-marginal

 

6.0

5.0

EBIT-marginal

 

3.5

2.0

Avkastning på investerat kapital (ROIC)

 

19.0

15.4

Avkastning på eget kapital (ROE)

 

11.8

5.2

Operativt kassaflöde i förhållande till rörelsesresultat

 

48.3

194.7

Soliditet

 

 32.2  28.2

Nyckeltal, hållbarhet

     

Totala CO2-utsläpp (Scope 1, 2 & 3)*, tCO2e

 

 16,170

 20,539

Jämställdhet kvinnor/män, %

 

 35/65

 35/65

Total incidentfrekvens (TRIR)

 

1.37

 1.74