Ramboll levererar sin starkaste organiska tillväxt under ett halvår det senaste decenniet

30 augusti 2022

Med 8,3% organisk tillväxt levererar Ramboll sin bästa organiska halvårstillväxt på 10 år, ledd av stark tillväxt inom hållbara lösningar, särskilt inom grön energi och byggnader med låga koldioxidutsläpp.

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Contact

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
Tel: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
Tel: +45 5161 1000

Det globala arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretaget Ramboll har haft en stark start på år 2022 och lanserat sin nya koncernstrategi som fokuserar fullt ut på hållbarhet.

 • Bruttointäkterna ökade med 10,4 % till 7,9 miljarder DKK under första halvåret 2022 (1,4% under första halvåret 2021).
 • Den organiska tillväxten var 8,3 %, den högsta på ett decennium (1,8% under första halvåret 2021).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA) ökade med 35 miljoner DKK till 373,8 miljoner DKK, vilket gav en EBITA-marginal på 4,8%. vilket är i nivå med samma period föregående år.
 • EBIT-marginalen ökade till 3,8%, främst på grund av att en del av Rambolls vattenverksamhet i USA avyttrades.Rambolls orderbok är större än någonsin och uppgår till 8,
 • 1 miljarder DKK – en ökning med 10 % jämfört med årsskiftet 2021.

– Jag är mycket nöjd med den starka organiska tillväxt vi har lyckats leverera under de första sex månaderna 2022. Den visar att vi är på rätt väg med vår nya strategi, The Partner for Sustainable Change som under de kommande fyra åren kommer att fokusera hela vår portfölj mot hållbarhet och syftar till att göra Ramboll till världsledare inom den gröna energiomställningen, säger koncern-chef Jens-Peter Saul

Tvåsiffrig tillväxt på nyckelmarknader

– Vi ser en särskilt stor efterfrågan på marknaden för våra hållbara tjänster inom grön energi och Power-to-X, hållbara byggnader och för att utveckla operativa hållbarhetsstrategier på uppdrag av och i samarbete med kunder. Våra kunder motiveras av det ökande behovet att agera mot klimat-förändringarna och följaktligen trycket att minska koldioxidutsläppen i ekonomier över hela världen, tillägger Jens-Peter Saul.
 
Under första halvåret 2022 såg Rambolls verksamhet inom enheterna Energi, Byggnader och Mana-gement Consulting en stark tvåsiffrig tillväxt. Tillväxten var också särskilt stark i Storbritannien och Tyskland med nära 20 %. Även i Norge och Danmark  noteras en stark tillväxt.
 

Ekonomisk osäkerhet skapar hållbara möjligheter 

Rambolls starka halvårsresultat, drivet av ökad efterfrågan på hållbara lösningar, ger upphov till opt-imism trots global turbulens och osäkerhet:

– Med kriget i Ukraina och den globala inflations- och försörjningskedjekrisen upplever vi en period av ekonomisk osäkerhet som kräver att företag, inklusive Ramboll, är på tårna och ständigt anpassar sig. Dessa utmanande omständigheter gör det desto mer angeläget – och ger oss nya möjligheter – att påskynda omställningen till en mer hållbar ekonomi för framtida generationer, säger Jens-Peter Saul.

– EU:s plan att bli oberoende av rysk olja och gas kommer att öka investeringarna i grön energi och energieffektivitet och driva på ytterligare forskning och utveckling inom vätgas för att förbättra ener-gioberoendet på lång sikt. Och i USA har en historisk klimatproposition just antagits som allokerar 369 miljarder USD till energisäkerhet och begränsning av klimatförändringarna under de kommande 10 åren. Det kommer att innebära stora möjligheter för gröna företag, även danska, säger han.

Utsikter för 2022

.För helåret 2022 förväntar sig Ramboll både tillväxt och vinst över 2021 års nivåer. År 2025 räknar Ramboll med att nå en omsättning på 17 miljarder DKK och sysselsätta nära 20 000 personer, varav majoriteten av nyanställda förväntas komma genom stark organisk tillväxt inom hållbarhetssektorer-na och förvärv främst i USA, Tyskland och Singapore.

– En stor oro för oss som företag är den globala bristen på arbetskraft och därför är det centralt att vi fortsätter att behålla och attrahera de bästa och smartaste medarbetarna. Därför kommer vi att göra riktade förvärv för att se till att vi har rätt kompetens för att leverera vårt engagemang för en hållbar framtid och vi kommer också att utbilda och utveckla våra 17 000 engagerade medarbetare så att vi alla kan vägleda våra kunder inom hållbarhet, säger Jens-Peter Saul.

Under de kommande fyra åren planerar Ramboll att investera upp till 2,5 miljarder DKK i förvärv

Nya stora, strategiska projekt över hela världen under första halvåret 2022

 • Gigantisk plastsorteringsanläggning i Esbjerg, och nya uppdrag på energiöarna – I Danmark har det norska energibolaget Quantafuel valt Ramboll som Owner’s Engineer en plastsor-teringsanläggning som är den första i sitt slag. När anläggningen för plastavfallssortering står klar i slutet av 2023 kommer den att ha kapacitet att sortera mer än 160 000 ton plastavfall till fraktioner för återförsäljning och bearbetning inom både mekanisk och kemisk återvinningsindustri. Ramboll har även valts ut att genomföra en större serie projekt för Energinet på energiöarna i Nordsjön och Östersjön, bland annat att ta fram en konceptdesign för elektrisk infrastruktur på den framtida ener-giön i Nordsjön.
 • Ett nytt hälsocenter i Helsingfors I Finland har Ramboll valts ut för att utforma ett modernt hälsocenter som ska byggas ovanför Kamppi tunnelbanestation i centrala Helsingfors. Den åtta våningar höga byggnaden kommer att innehålla den befintliga tunnelbanestationen och kommersiella lokaler på marknivå, vilket skapar ett lättillgängligt och inbjudande servicenav för invånarna. Projektet och det urbana läget kräver except-ionellt detaljerad design och hög arkitektonisk standard.
 • En omdaning av centrala Stockholm – I Sverige ingår Ramboll i ett det team som valts ut för att planera området kring Stockholms central-station. Området kallas Centralstaden och kommer att bestå av sex nya bostads-, butiks- och kon-torshus och inkluderar även en utbyggnad och renovering av den ursprungliga centralstationen från 1871. Hållbarhet får särskild uppmärksamhet genom hela planeringen och designen av projektet som kommer att sammanföra flera transportsätt i ett enda integrerat transportnav. Den nya stads-delen kommer till stor del att byggas över de befintliga spåren och därmed knyta ihop de omgi-vande gatorna för att skapa ett levande offentligt utrymme som syr ihop östra och västra sidan av innerstaden.
 • Invigning av Nationalmuseet i Oslo I Norge öppnade Oslos Nationalmuseum i juni 2022 efter nästan tio års byggtid. Ramboll har varit multidisciplinär konsult sedan starten och har spelat en nyckelroll i att förverkliga detta museum i världsklass. Med 14 000 kvadratmeter utställningsyta kommer museet att rymma cirka 5 000 före-mål, vilket gör det till Nordens största. Den arkitektoniskt distinkta byggnaden är ett pilotprojekt i Norges FutureBuilt-program och är designad för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 50 % jämfört med nuvarande byggstandarder.
 • Vågbrytare för att öka kustens motståndskraft I USA leder Ramboll bygget av Living Breakwaters Project, ett innovativt kustnära infrastrukturprojekt som förbereder den södra kusten av Staten Island, New York, för framtida klimatförändringar genom att återskapa livsmiljöer för ostron med vågbrytare. Ostronen fungerar som ett vattenfilter och för-bättrar vattenkvaliteten samtidigt som de bidrar till att minska risken för översvämningar genom att hålla själva vågbrytarna på plats och därigenom minska kusterosionen. Rambolls ansvar inkluderar planering, koordinering och genomförande av projektet.

 • Hållbara transporter i Tyskland I Tyskland har Ramboll tillsammans med projektpartners fått i uppdrag av Deutsche Bahn Netz AG att planera uppgradering av järnvägslinjer i norra Tyskland för att klara en ökning av tågtrafiken. Linjen från Hamburg till Puttgarden kommer delvis att uppgraderas till två spår och elektrifieras vilket kommer att innefatta förnyelse av flera broar och tunnlar längs linjen. Projektet möjliggör för Fehmarn Bält-korsningen mellan Danmark och Tyskland och är en viktig pusselbit för att minska kol-dioxidutsläppen från transporter i Tyskland.

 • Tvärvetenskapliga tjänster för global datacenterleverantör – I Storbritannien levererar Ramboll multidisciplinära tjänster för Vantage Data Centers, en världsle-dande leverantör av storskaliga datacenter, för att stödja deras planerings- och utvecklingsteam i Europa. Ramboll tillhandahåller stöd för tillståndprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar samt projektleveransstöd och platsutredningstjänster
 

Nyckeltal och finansiella tal

H1
2022

H1
2022

H1
2021


Resultaträkning


EURm


DKKm


DKKm

Intäkter

1,055.4

7,851.9

7,110.6

Net Projektintäkter (NPR)

881.6

6,558.8

5,964.0

Rörelseresultat för av- och nedskrivningar (EBITDA)

63.5

472.5

442.7

Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA)

50.2

373.8

338.9

Rörelseresultat före finansiella poster (EBIT)

40.6

302.0

186.6

Resultat före skatt

41.1

305.5

164.4

Periodens resultat

26.2

194.7

85.2


Balansräkning

 

 

 

Totala tillgångar

1,278.1

9,508.7

8,389.4

Totalt kapital

420.7

3,129.7

2,582.1

Räntebärande nettokapital /(skuld) 

38.7

287.8

392.8


Kassaflöde

 

 

 

Operativt kassaflöde

(23.1)

(172.2)

(153.6)

Investeringar i materiella tillgångar, netto

(15.7)

(116.8)

(67.8)

Fritt kassaflöde

(38.9)

(289.0)

(221.4)

Företagsförvärv

(21.7)

(161.7)

(72.1)


Anställda

 

 

No.

Antal anställda vid periodens slut

 

17,050

16,312

Antal heltidsekvivalenter

 

15,827

15,214


Nyckeltal som %

 

 

%

Omsättingstillväxt

 

10.4

1.4

Organisk tillväxt

 

8.3

1.8

Organisk tillväxt nettoprojektintäkter (NPR)

 

8.2

3.5

EBITDA marginal

 

6.0

6.2

EBITA marginal

 

4.8

4.8

EBIT marginal

 

3.8

2.6

Avkastning på investerat kapital (ROIC)

 

16.7

12.1

Avkastning på eget kapital (ROE)

 

14.0

5.6

Operativt kassaflöde i förhållande till rörelseresultat

 

(30.2)

(29.9)

Soliditet

 

 32.9  30.8

Nyckeltal, hållbarhet

     

Jämställdhet kvinnor  %

 

36.4%

 35.5%

Total incidentfrekvens (TRIR)

 

1.34

 1.37