Ramboll fortsätter att leverera stark organisk tillväxt

10 mars 2023
Trots makroekonomisk osäkerhet levererar Ramboll sin bästa organiska tillväxt på över ett decennium, driven av hög efterfrågan på tjänster inom förnybar energi som havsbaserad vindkraft och Power-to-X, vattensystem och klimatanpassning, koldioxidsnåla byggnader och hållbarhetsstrategier. Tillväxten var särskilt hög i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Norge. 
Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Contacts

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
Tel: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
Tel: +45 5161 1000

Read more

Ett år efter lanseringen av Rambolls strategi som går "all in" på hållbarhet levererade det globala arkitektur-, ingenjörs- och konsultföretaget sin bästa organiska tillväxt på 14 år.

 • Bruttointäkterna ökade med 12,6% till 16,0 miljarder DKK 
 • Den organiska tillväxten var 9,9% 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA) ökade med 10% till 937 miljoner DKK, vilket ger en EBITA-marginal på 5,9%, vilket är något lägre än föregående år (6,0%) 
 • Rambolls orderbok är större än någonsin och uppgår till 7,9 miljarder DKK – en ökning med 8,8% jämfört med slutet av 2021

Koncernchefen Jens-Peter Saul kommenterar: - Jag är nöjd med vår prestation 2022, särskilt vår starka tillväxt som landade långt över förväntningarna efter ett rekordresultat 2021. Trots motvind i världsekonomin har vi lyckats leverera tvåsiffrig tillväxt av bruttointäkterna och vår starkaste organiska tillväxt på 14 år. Denna tillväxt drivs av en hög efterfrågan på hållbara lösningar och engagemanget hos våra fantastiska medarbetare. Vi uppnådde också vår högsta vinst någonsin, även om vår marginal var något lägre än förra året.

 

Tvåsiffrig tillväxt på nyckelmarknader driven av efterfrågan på hållbara lösningar

Tillväxten var särskilt stark inom affärsenheterna Energy, Water, Buildings och Management Consultingsom alla uppnådde tvåsiffrig organisk tillväxt. Storbritannien och Tyskland levererade enastående prestationer med mer än 20% organisk tillväxt. Även Danmark och Norge bidrog väsentligt till koncernens tillväxt.

- I alla länder där vi är verksamma har våra kunder starka önskemål om hållbara lösningar. De är motiverade att minska koldioxidutsläpp i sina värdekedjor och leverera på globala mål för klimat och natur. Det är en stark drivkraft för tillväxt för Ramboll. Vi ser särskilt stor efterfrågan på tjänster inom förnybar energi inklusive havsbaserad vindkraft och Power-to-X-lösningar, vattensystem, klimatanpassning, koldioxidsnåla byggnader och tjänster för att etablera hållbarhetsstrategier, säger Jens-Peter Saul och fortsätter:

- Det här decenniet kommer att vara avgörande för att världen ska kunna begränsa den globala temperaturökningen och ta nödvändiga steg mot netto-noll. Det gläder mig att se klimatambitionerna hos våra kunder i form av en hög efterfrågan på gröna och hållbara lösningar över hela världen, likväl som att se hurstora ekonomier vidtar betydande klimatåtgärder. Just nu investerar USA miljarder i sin gröna industri. Nyligen presenterade EU planer för sin egen gröna giv, som kommer att stärka konkurrenskraften för Europas netto-nollindustri och stödja en snabba omställning till klimatneutralitet. Så trots att höga energipriser, begränsad materialtillgång och det tragiska kriget i Ukraina fortsätter att försvåra läget i världsekonomin, har vi också anledning att vara positiva när vi ser till den kollektiva ansträngning att itu med vår tids mest angelägna fråga: att halvera de globala utsläppen senast 2030 för att undvika katastrofala klimatförändringar." 

"Med årtionden av erfarenhet av hållbarhet inom olika branscher och marknader är Ramboll djupt engagerade i att leverera på det målet, som också är den största tillväxtmöjligheten i Rambolls historia. Våra 17 500 anställda är vår mest kraftfulla tillgång för att driva den hållbara förändring vi vill se. Därför stöder vialla våra anställda med att ytterligare förbättra deras kunskaper om hållbarhet genom  ett globalt inlärningsinitiativ om hållbarhet, som lanserades förra året och som är tillgängligt för alla anställda över världen. Särskilt fokus ligger på att bygga kompetenscentra med specialistkunskaper där vi utvecklar ett globalt tankeledarskap som verkligen kan föra den viktiga hållbarhetsagendan framåt. Dessutom överväger vi att förvärva relevanta företag som kan bidra till att förbättra vår strategiska tillväxt, framförallti USA och Tyskland,” säger Jens-Peter Saul.

Med sikte på 2023 förväntar sig Ramboll fortsatt stark tillväxt och vinst över 2022 års nivå. 

Läs Rambolls årsredovisning 2022.

Nya strategiska projekt över hela världen år 2022 

År 2022 vann Ramboll stora projekt inom olika branscher - ett kvitto på Rambolls förmåga att leverera lösningar inom avkarbonisering, cirkularitet, klimatanpassning och -resiliens, och biologisk mångfald.

 • Nordens största plastsorteringsanläggning i Danmark – I Danmark har det norska energibolaget Quantafuel valt Ramboll som Owner’s Engineer för en plastsorteringsanläggning som är den första i sitt slag. När plastavfallssorteringsanläggningen står färdig i slutet av 2023 kommer den att ha kapacitet att sortera mer än 160 000 ton plastavfall irena fraktioner för återanvändning och vidare bearbetning av både mekanisk och kemisk återvinningsindustri. Enligt OECD återvinns endast 9% av globala plastavfallet. Det gör hanteringen av avfall till en brådskande prioritet i alla världens länder. 
 • Omdaning av centrala Stockholm – I Sverige ingår Ramboll i ett integrerat team som fått uppdraget att planera området kring Stockholms centralstation. Området kallas Centralstaden och kommer att bestå av sex nya kvarter där bostäder, butiker och kontor blandas. Projektet inkluderar utbyggnad och renovering av den ursprungliga centralstationen från 1871. Särskild vikt har lagts vid hållbarhet och projektet kommer att sammanföra flera olika transportsätt i ett enda integrerat transportnav. Den nya stadsdelen ska till stor del byggas över de befintliga spåren och därmed knyta samman den östra och västra sidan av staden, för att skapa ett aktivt och tryggt offentligt utrymme.
 • Invigning av Nationalmuseet i Oslo, Norge – Efter nästan tio års utveckling öppnade Oslos Nationalmuseum i juni 2022. Ramboll har sedan projektets start varit involverad som multidisciplinär konsult och spelat en nyckelroll för att möjliggöra detta museum i världsklass. Med 14 000 kvadratmeter utställningsyta kommer museet att rymma cirka 5 000 föremål, vilket gör det till Nordens största. Den arkitektoniskt distinkta byggnaden är ett pilotprojekt i Norges FutureBuilt-program och är designat för att minska utsläpp av växthusgaser med minst 50% jämfört med nuvarande byggnadsstandarder.

 • Hållbara transporter i Tyskland – I Tyskland har Ramboll tillsammans med projektpartners fått i uppdrag av Deutsche Bahn Netz AG att planera uppgradering av järnvägslinjer i norra Tyskland för att möte en ökning av tågtrafiken. Hela tåglinjen från Hamburg till Puttgarden kommer delvis uppgraderas till två spår och elektrifieras vilket kommer att innefatta  att flera broar och tunnlar längs sträckan renoveras eller byts ut. Det är ett viktigt delprojekt och möjliggör Fehmarn Bält-korsningen mellan Danmark och Tyskland. Det är också en viktig pusselbit för att minska koldioxidutsläpp från transporter i Tyskland.
 • Levande vågbrytare för att öka motståndskraften vid kusten – I USA leder Ramboll bygget av Living Breakwaters Project, ett innovativt grönt infrastrukturprojekt. Genom att återskapa ostron-habitat med vågbrytare förbereder projektet den södra kusten av Staten Island, New York, för framtida klimatförändringar. Ostronen fungerar som ett vattenfilter och förbättrar vattenkvaliteten samtidigt som de bidrar till att minska risken för översvämningar genom att hålla själva vågbrytarna på plats och därigenom minska kusterosionen. Rambolls uppdrag inkluderar att övervaka planering, koordination och genomförande av projektet.

 • Förverkligande av Storbritanniens vision om koldioxidemissioner för arbetsplatser – – I Storbritannien tillhandahåller Ramboll hållbarhet, struktur- och service-design i Ev0-byggnaden i Manchester som kommer att bli Storbritanniens nybyggda kontorsutveckling med lägsta koldioxidemissioner. Kärnan i Ev0 är en trästomme som lagrat kol från atmosfären, och projektet innefattar också en metod för att säkerställa att den färdiga byggnaden att kan uppnå nettonoll koldioxidutsläpp både genom konstruktion och i driftfas. Ev0 är designad i enlighet med UK Green Building Councils ramverk och förväntas bli en av de mest effektiva kontorsbyggnaderna i Storbritannien, med driftskostnader som är 58% lägre än hos ett traditionellt nybygge. 94% av Ev0:s energibehov kommer att genereras på plats. Inbäddad koldioxid har reducerats till cirka 500 kg CO2e/m2 genom användning av betong med låg koldioxidhalt och en trästomme.  Den stora mängd trä som använts i byggnadsstrukturen hjälper till att lagra cirka 4 000 ton CO2e.

 • Ett gammalt industriområde förvandlas till en cirkulär stadsdel – I Finland omvandlar Ramboll tillsammans med Esbo stad ett gammalt industriområde till en hållbar cirkulär stadsdel där gång och cykeltrafik ligger i fokus för de minst 14 000 kommande invånarna. Målet för området - Kera - är att endast ge upphov till hälften av de koldioxidutsläpp som traditionella stadsdelar gör. Ramboll har bidragit till Keras utveckling under många år och valdes 2022 ut som ansvarig för planering av gatuområden och kommunala tjänster som kräver ingenjörskonst, inklusive fyra järnvägslinjer och tre gångbroar. Upplägget knyter samman nya daghem och skolor, idrotts- och fritidstjänster med både nya bostadshus och återanvända byggnader som gjorts om till bostäder. 
A

Nyckeltal och finansiella poster

2022

2022

2021

Resultaträkning, miljoner DKK

EURm

 

 

Intäkter

2,151.3

16,005.8

14,212.4

Nettoprojektintäkter (NPR)

1,770.0

13,168.5

11,786.0

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

153.4

1,141.2

1,063.4

Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill, varumärke och kundkontrakt (EBITA)

125.9

936.9

848.7

Rörelseresultat före finansiella poster (EBIT)

86.9

646.5

503.7

Resultat före skatt

84.0

624.9

470.0

Periodens resultat

52.4

389.8

316.4

 

Balansräkning

 

 

 

Totala tillgångar

1,306.2

9,718.1

9,070.9

Totalt kapital

431.0

3,206.6

2,921.9

Räntebärande nettokapital/ (skuld) 

90.5

673.3

902.2

 

Kassaflöde, miljoner DKK

 

 

 

Operativt kassaflöde

63.0

468.9

332.6

Investeringar i materiella tillgångar, netto

(34.4)

(255.7)

(138.9)

Fritt kassaflöde

28.7

213.2

193.7

Företagsförvärv

(14.6)

(108.8)

(76.8)

 

Anställda

 

 

 

Antal anställda vid periodens slut

 

17,546

16,685

Antal heltidsekvivalenter

 

16,001

15,265

 

Nyckeltal som %

 

 

 

Omsättningstillväxt

 

12.6

4.4

Organisk tillväxt

 

9.9

4.1

Organisk tillväxt, nettoprojektintäkter (NPR)

 

9.5

5.2

EBITDA marginal

 

7.1

7.5

EBITA marginal

 

5.9

6.0

EBIT marginal

 

4.0

3.5

Avkastning på investerat kapital (ROIC)

 

17.7

16.3

Avkastning på eget kapital (ROE)

 

12.7

11.8

Operativt kassaflöde i förhållande till rörelseresultat

 

68.3

48.3

Soliditet

 

33.0 32.2

Nyckeltal, hållbarhet

     

Totala CO2 utsläpp (Scope 1, 2 & 3)*, tCO2e

 

29,193

18,141

Jämställdhet, women/men, %

 

37/63

35/65

Total incidentfrekvens (TRIR)

 

1.85

1.37