Ramboll får flera uppdrag inom social hållbarhet

15 oktober 2018
Ramboll har på kort tid vunnit flera uppdrag inom social hållbarhet. Just nu utförs bland annat en intervjustudie för Agenda 2030-delegationen om hur det lokala och regionala genomförandet av Agenda 2030 ser ut. Samtidigt görs två studier på det lokala planet som tittar på hur man ska motverka segregation.
Bro mellan Citadell och koloniområde i Landskrona. Fotograf: David Elg/MOOB

Bro mellan Citadell och koloniområde i Landskrona. Fotograf: David Elg/MOOB

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Klara Denckert

Klara Denckert

Affärsområdeschef Social & Economic Impacts
Tel: +46 73 231 79 24

– Agenda 2030 syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle vilket också har en tydlig koppling till vad vi på Ramboll gör i våra olika uppdrag, säger Klara Denckert, managementkonsult på Ramboll.

Uppdraget för Agenda 2030-delegationen är en intervjustudie av hur kommuner och regioner arbetar med att föra in agendan i sitt arbete.

– Bakgrunden är att kommunerna kommit längre i sitt arbete med Agenda 2030 och att staten vill lära sig av dem. Vi ska också ta reda på vilket stöd regioner och kommuner vill ha från nationell nivå.

Samtidigt har det kommit in två uppdrag i Landskrona och Stockholm. Studierna görs oberoende av varandra och tittar på åtgärder mot segregation.

Fokus på att motverka segregation

– Även om båda uppdragen fokuserar på att motverka segregation har de lite olika inriktning. För Stockholms stad handlar det om att kartlägga hur staden jobbar med social hållbarhet i stadsutvecklingen för att motverka segregation. I Landskrona har man valt att fokusera på tidiga insatser för barn och unga, säger Klara Denckert.

I studierna undersöks hur kommunerna arbetar i dag, hur det arbetet kan stärkas och rekommendationer för att stärka arbetet. Tanken är att de båda studierna ska användas som underlag för att formulera ansökan om extra projektmedel från Delegationen mot segregation, Delmos, som öronmärkts för projekt i 32 särskilt utsatta kommuner.

Gemensamt för projekt inom social hållbarhet är att de ofta är komplexa och syftar till att hitta lösningar på en stor samhällsutmaning. Det här ett område där man har ganska lite samlad kunskap om vad som egentligen fungerar och där det finns ett behov av att hitta vägar framåt.

– För att mer effektivt kunna uppnå målen i Agenda 2030 krävs en stor tvärsektionell samverkan. Det gäller att identifiera ett mer strategiskt, samhälleligt sätt att arbeta för att motverka segregation och stuprör, dvs när någon bara sitter på sitt rum och arbetar med sina egna frågor, säger Klara Denckert.

Forskare ska opponera på förslagen

Uppdragen är också en möjlighet för Ramboll att lära sig mer om de utmaningar offentlig sektor står inför när det gäller att uppnå Agenda 2030-målen.

– Projekten ger insikter och förståelse för vad kommunerna står inför och hur vi kan stötta. Rent konkret handlar arbetet om att ta in kommunernas erfarenheter och föra in evidensbaserade sätt att arbeta. Vi bygger på forskning i alla våra projekt och i Landskronaprojektet kommer vi att stärka den vetenskapliga kopplingen ytterligare genom att bjuda in forskare som ska opponera på de förslag vi lyfter fram för att ge dem mer tyngd, säger Klara Denckert.


Om Delmos

Delegationen mot segregation (Delmos) är en nyinrättad myndighet som arbetar för att minska och motverka segregation och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Just nu pågår en särskild satsning för att stärka det långsiktiga arbetet i 32 kommuner med stora utmaningar när det gäller lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. Genom ett särskilt statsbidrag ska kommunerna kunna genomföra fler långsiktiga insatser för barn och unga, inom utbildning, trygghet och sysselsättning samt för att stärka demokratin och det civila samhället.

Läs mer

Stadsbidraget för att bryta segregationen i 32 utsatta kommuner