Ny cykelsimulator i projekt om interaktion

10 september 2018
Ramboll, Lunds Universitet och VTI, Statens Väg och Transportforskningsinstitut, ska i ett samarbete studera interaktionen mellan trafikanter på cykel och i motorfordon. Syftet är att minska antalet olyckor och studierna kommer bland annat att genomföras i VTI:s nyutvecklade cykelsimulator i Göteborg.
Simulatorn IV finns på VTI:s kontor i Göteborg. Foto: Hejdlösa Bilder

Simulatorn IV finns på VTI:s kontor i Göteborg. Foto: Hejdlösa Bilder

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Kollisioner mellan cykel och bil står för största delen av de rapporterade dödsfall och svåra skador som cyklister råkar ut för. Statistiken visar att en majoritet av dessa olyckor i städerna sker i korsningar och bidragande orsaker är ofta infrastrukturens utformning och mänskligt beteende. Ett nytt projekt ska därför studera motorfordon och cyklister när det gäller interaktion och beteende vid korsningspunkter.

- Ramboll leder projektet och bidrar bland annat med att kvantifiera risksituationer, riskmedvetenhet samt beteendeförhållande mellan cyklister och förare av motorfordon. Dessa grundläggande fakta behövs för att kunna ge rekommendationer som kan hjälpa till att minska olycksfrekvensen säger Joakim Ahlberg, projektledare på Ramboll.

Ansatsen innebär en omfattande litteraturöversikt av dagens cyklistinfrastruktur, cyklister och bilförares beteendemönster samt olycksdatabaser. Två olika enkätundersökningar kommer att utföras liksom en fältstudie av interaktionsbeteende mellan cyklister och motorfordon. Slutligen, kommer riktade cykelsimuleringsscenarier att utvecklas för interaktion mellan cyklister och fordon under olika förutsättningar.

– Målet är att öka kunskapen om hur korsningars utformning och motorfordons karaktär påverkar cyklistens interaktion med fordonen och komma med rekommendationer om infrastrukturen och hur fordon bör vara utformade för att interaktion mellan cykel och motorfordon ska kunna underlättas, säger Birgitta Thorslund.

Projektet finansieras av Vinnovas program Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin. Projektet ”Interaktion mellan cyklar och motorfordon - vilken roll har infrastrukturdesign och fordonsegenskaper” är ett samarbete mellan Ramboll, Lunds Universitet och VTI. Det startade under sommaren och avslutas i december 2019.