Kompetensförsörjning en utmaning när nya stambanor ska byggas

26 juni 2020
En utredning, genomförd av Ramboll på uppdrag av Trafikverket, visar att regeringens satsning på nya stambanor kräver omkring 150 000 årsarbetskrafter de närmaste 20 åren. 
Trafikverket har i uppdrag att bygga nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

Trafikverket har i uppdrag att bygga nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.

- Frågan om resurs- och kompetensförsörjning när det gäller de nya stambanorna är högaktuell och det har gjorts flera studier på området. Det som skiljer Rambolls utvärdering och prognos mot tidigare studier är att vi tar ett helhetsgrepp. Analysen innefattar alla delsträckor, yrkesgrupper och aktörer såsom Trafikverket och andra berörda myndigheter, konsulter och entreprenörer, kommuner och länsstyrelser, säger Andreas Pistol, managementkonsult på Ramboll och ansvarig för utredningen.

Arbetskraftsbrist inom ett stort antal yrken

Rambolls analys pekar på arbetskraftsbrist inom ett stort antal yrken, bland annat inom järnvägsteknik och installation, vilket har identifierats i tidigare rapporter. Även arkeologer, lantmätare och projektledare lyfts fram som framtida bristyrken.

Svårigheten att matcha behovet med tillgången har flera olika förklaringar. Det råder redan idag brist på arbetskraft inom flera yrkesgrupper samtidigt som det är stora pensionsavgångar på gång. Förutsättningarna att anlita utländsk arbetskraft är begränsade för flera järnvägsspecifika yrken. Dessutom är söktrycket till svenska utbildningsplatser lågt.

Kan resultera i förseningar och ökade kostnader

Resurs- och kompetensbristen kan resultera i förseningar, ökade kostnader och att annan verksamhet och ideala lösningar prioriteras ned eller helt enkelt inte kan genomföras. Samtidigt ger ett så här stort samhällsutvecklingsprojekt möjlighet för utbildningsväsende att stärka svensk arbetsmarknad och både vidareutbilda högutbildade och stärka utbildningsnivån på de grupper som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

- Det kommer att krävas insatser på strukturell nivå kopplat till utbildningssystemet och hur arbetet ska organiseras, men även effektivisering med hjälp av nya tekniska lösningar för att tackla dessa utmaningar och möta kompetensbehovet på sikt, säger Andreas Pistol.


Fakta

Trafikverket har i uppdrag att bygga nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Uppdraget utgår från regeringens fastställelsebeslut, nationell plan 2018–2029 att nya stambanor ska byggas ut och i den takt som ekonomin tillåter, det vill säga en etappvis och anslagsfinansierad utbyggnad inom ramarna för nationell plan. I fastställelsebeslutet angavs att utbyggnaden av nya stambanor ska påbörjas från ändpunkterna med de tre delsträckorna: Ostlänken, Hässleholm-Lund och Göteborg-Borås. Samtliga projekt är i ett plan- och samrådsskede.