Kommuner rustar för utmaningar i pandemins spår

10 juni 2020
Vilka utmaningar kan Sveriges kommuner ställas inför när invånarnas behov av stöd ökar under coronapandemin? Ramboll har utrett befintliga och kommande utmaningar åt avdelningen för arbete och försörjning i Haninge kommun och identifierat sju områden för att minska flaskhalsar, underlätta för personalen och säkra bra stöd till invånarna.
Längre handläggningstider och svårighet att hitta bra arbetsmarknadsinsatser på en pressad arbetsmarknad, är några av de utmaningar som kommuner kan ställas inför.

Längre handläggningstider och svårighet att hitta bra arbetsmarknadsinsatser på en pressad arbetsmarknad, är några av de utmaningar som kommuner kan ställas inför.

Kontakt

Emina Delic

Emina Delic

Managementkonsult
Tel: +46 72 083 26 00
M: +46 72 083 26 00
Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287

- Det finns en oro bland medarbetarna för att inte orka med och det är svårt att förutspå i vilken grad utmaningarna kommer att eskalera. Den avdelning inom Haninge kommun som ansvarar för kommunens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, förutspår ett ökat tryck i spåren av Corona, säger Emina Delic på Ramboll som ansvarat för utredningen.

För att strukturera och tydliggöra utmaningarna har Ramboll genomfört intervjuer med medarbetare och gjort en analys av externa faktorer och befintliga statistikunderlag och ringat in olika utvecklingsområden.

Rambolls rekommendation är att från olika infallsvinklar analysera hur kommunens resurser kan användas på bästa sätt.

Kan en digitalisering av delar av handläggningsprocessen vara en lösning på utmaningarna? Hur kan agerandet säkra rätt arbetsmarknadsinsatser för de sökande individerna på en förändrad arbetsmarknad? Rekrytering, förbättrad samverkan och att säkra uthålligheten hos medarbetare och chefer på förvaltningen är också viktiga områden.

I Rambolls rapport lyfts även vikten av att kommunen analyserar kvantitativa data, till exempel arbetslöshetssiffror och antal möjliga ärenden per handläggare för att ha ett tydligt underlag för bemanning.

Risk att utmaningarna förstärks efter pandemin

- Utmaningar finns i många kommuner oberoende av pandemin och det finns en risk att de nu förstärks i och med en ökad arbetslöshet. I den bästa av världar kan krisen leda till att välbehövliga förändringar påskyndas, men det är inte säkert att snabba lösningar är de bästa. Mycket talar för att utmaningarna till följd av pandemin kan vara under längre tid, menar Emina Delic.

Den grupp av sökande som förväntas öka mest är personer som står nära arbetsmarknaden och som tidigare inte haft kontakt med socialtjänsten. Ökningen kan leda till längre handläggningstider och svårighet att hitta bra arbetsmarknadsinsatser på en pressad arbetsmarknad.

Samverkan och snabbt få ut människor i arbete framgångsfaktorer

En framgångsfaktor för att säkra rätt stöd till invånarna är bra samverkan med andra myndigheter och aktörer, vilket redan idag har påverkats av pandemin genom en högre arbetsbelastning hos alla parter.

- Risken för en dominoeffekt är överhängande om inte kommunerna kan hantera den ökade inströmningen av ansökningar om ekonomiskt bistånd på ett mer effektivt sätt. Digitala arbetssätt och förenklade handläggningsprocesser skulle kunna avlasta medarbetarna så att fokus kan ligga på att snabbt stötta de individer som egentligen står nära arbetsmarknaden och har behov av stöd i form av arbetsmarknadsinsatser, menar Emina Delic.

Hon menar vidare att en framgångsfaktor är att snabbt få ut dessa personer i arbete eller utbildning för att kunna fokusera på de invånare som står längre ifrån arbetsmarknaden sedan tidigare och som har störst behov av stöd. Ett läge där det är svårt att hitta praktikplatser och andra praktiska arbetsmarknadsinsatser innebär att kommunerna behöver vara kreativa för att hitta nya lösningar.

- Det kan till exempel handla om att hitta ett bättre samarbete med Komvux och privata utbildningsaktörer och att i ännu större utsträckning samverka med näringslivet i kommunen, säger Emina Delic.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites