Innovation accelererar hållbar samhällsnytta

18 februari 2020
Innovativa lösningar är en hävstång i vår strävan att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. Mycket av tekniken finns men vi måste bli bättre på att kombinera digitala och hållbara lösningar för att accelerera utvecklingen och skapa social nytta och miljönytta, som en del av vår affärsutveckling. Vi ser samverkan mellan många olika intressenter med fokus på slutkund och invånarna som nyckeln till ett mer hållbart samhälle.
Louise König, ansvarig för hållbar affärsutveckling, och Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige.

Louise König, ansvarig för hållbar affärsutveckling, och Niklas Sörensen, vd Ramboll Sverige.

– Den stora effekten av vårt hållbarhetsarbete märks indirekt, via våra kunder och uppdrag. Mycket av det vi gör; vägar, broar, hus, kontor, stadsdelar och tekniska lösningar, ska hålla i minst 100 år, det motsvarar 25 politiska mandatperioder. Klart att vi ska bidra till att lösa olika samhällsutmaningar i allt vi gör, varje dag. säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll.

Ramboll ägs av en stiftelse och grundades för 75 år sedan av en vegetarian och en pacifist. De var ingenjörer och ville använda sin kunskap till att förbättra samhällen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vår övertygelse är att inte utveckla teknik för teknikens egen skull. Tekniken ska användas till att skapa nytta för samhället och dess invånare. Genom våra lösningar har vi bland annat bidragit till att två miljoner invånare i Sverige under förra året fick renare vatten och minst tre miljoner fick bättre cykelmöjligheter. Visionen är ett bättre samhälle som bidrar till FN:s hållbarhets – och klimatmål.

– Vårt uppdrag är att bistå våra kunder att uppnå sina ambitioner att till exempel nå 1,5-gradersmålet, öka den biologiska mångfalden istället för att minska den och se till att vi bidrar till ett tryggt samhälle som människor vill leva i. För att vi ska nå de målen måste alla gå samman – privata och offentliga aktörer såväl som invånare Vi måste hitta nya samarbeten, ha med oss generationsperspektivet i allt vi gör och skapa nya intäktsdrivande tjänster för att accelerera effekten i det vi gör inom hållbarhet, säger Louise König, chef för hållbar affärsutveckling på Ramboll.

Några av de områden vi jobbar med är hållbarhetsrådgivning, klimatanpassning, cirkuläritet, avfallshantering, infrastruktur och social hållbarhet. Tjänster som kombinerar digital och hållbart. Ett exempel på det är digitala tvillingar, dvs digitala kopior av något som finns i verkligheten som ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad och som kan användas för att testa och simulera olika material för att se hur det påverkar klimat, utsläpp och råvaruanvändning. I höstas lanserades också produkten Shair; en digital lösning som skapar realtidsmodeller av luftkvaliteten i städer och kan identifiera källan till utsläpp av luftföroreningar. Därefter kan lösningar föreslås för att minska utsläppen och leva upp till de krav som samhället och invånarna ställer.

– När det gäller klimatet jobbar vi mot tiden och måste hitta snabba lösningar. Det är näringslivet som driver på i hållbarhetsfrågorna med hjälp av innovation och nya tydligare krav från finansmarknaden. Här har vi idag mycket kompetens som kan kopplas till FN:s globala hållbarhetsmål och de 169 delmålen. Då kan vi göra riktig nytta och nå många människor, avslutar Niklas Sörensen.