Ideella krafter framgångsfaktor under stor flyktingvåg

16 april 2019

De stora flyktingströmmarna till EU-länderna 2015–2016 innebar stora utmaningar för ländernas mottagande- och asylsystem och belastningen ökade kraftigt under mycket kort tid. I Sverige tog civilsamhället en tydlig plats i integrationsarbetet, enligt utvärdering genomförd av Ramboll.

Barnen är en grupp som ofta är osynliga i integrationsarbetet

Barnen är en grupp som ofta är osynliga i integrationsarbetet

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24
Rajia Addo Faddaoui

Rajia Addo Faddaoui

Managementkonsult
Tel: +46 (70) 7549461
M: +46 (70) 7549461

Ramboll fick i uppdrag av EU-kommissionen att utvärdera EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond, AMIF, och av Migrationsverket att utvärdera det svenska nationella programmet som är en del av AMIF. De båda utvärderingarna visar att EU-medel var ett betydelsefullt verktyg för att hantera de ökade migrationsströmmarna. Framför allt var det de nationella programmen och den fondgemensamma nödhjälpen (Emergency Assistance) som gav viktigt stöd till medlemsländernas mottagandesystem. Ideella organisationers engagemang i Sverige visade sig vara ovanligt betydelsefullt.

- Under en krissituation behöver myndigheterna fokusera på det mest akuta. Det speciella för Sverige under migrationssituationen 2015–2016 var att ideella organisationer tog ett steg framåt och ställde upp med insatser för att fylla det vacuum som uppstod. Ett av många exempel var att nyanlända kunde få individuell samhällsrådgivning på sitt eget språk, vilket gjorde verklig nytta för många, säger Rajia Addo, expert på integration och migration på Ramboll.

Utvärderingen av det svenska nationella programmet visar att Migrationsverket lyckades väl med att växla upp verksamheten under 2015 och 2016, trots de stora påfrestningarna. Programmets bredd bidrog till att klara av att möta de stora behov och det ändrade fokus som uppstod i och med migrationssituationen.

- Ofta kan breda program vara en utmaning för genomförandet och träffbilden, men i det här fallet var det just den tematiska bredden och de olika instrumenten som gjorde programmet flexibelt så att den oförutsedda händelseutvecklingen kunde hanteras, säger Rajia Addo.

Rajia Addo har lång erfarenhet av uppdrag inom just integration och migration.

- Migration och integration är urgamla företeelser och ändå reagerar vi med förvåning om och om igen när människor rör sig över gränser för att bygga upp sina liv på nya platser. Hur vi väljer att leva påverkar i förlängningen människor och migrationsströmmar i andra delar av världen utan att vi tänker på det, säger Rajia Addo och fortsätter:

- I Sverige tar det offentliga ett stort ansvar för att hjälpa människor att etablera sig i samhället men vi har var och en viktig roll att spela här, det handlar om att hitta sätt att leva tillsammans. Utvärderingar av migrations- och integrationsinsatser blir viktiga eftersom vi behöver veta vad som fungerar och säkerställa att alla kan bli inkluderade i samhället.

I EU-rapporten finns 32 konkreta rekommendationer för hur arbetet med AMIF bör utvecklas under resterande programperiod men också för vad som är viktigt att inkludera i nästa programperiod - ett arbete som redan har påbörjats.