​Fokus på hållbarhet när ny våtmark utformas i Tierp

05 juli 2018
Ny våtmark ska leda till ökad biologisk mångfald, minskad översvämningsrisk och förbättrad vattenkvalitet i Tierp. Ramboll har fått i uppdrag att utreda lokaliseringen och utformningen av en våtmark som ger Tierpborna fler rekreationsområden.
Vattendrag

Vattendrag

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Tierp växer och expanderar västerut mot Siggebobäcken som rinner ut i Tämnarån öster om Tierps samhälle. Siggebobäcken ingår i ett dikningsprojekt och är till stora delar uträtad. Det gör att vattnet leds snabbt nedströms och orsakar översvämningar. Åtgärder i form av breddning till intilliggande våtmark och återmeandring av delsträckor, det vill säga att göra dem slingriga igen, kan minska översvämningsrisken i området och fördröja vatten uppströms.

– Ett ytterligare värde blir att vattnet renas mer och det blir en minskad näringstillförsel till Tämnarån. Det kommer förbättra vattenkvaliteten i både Siggebobäcken och Tämnarån. En våtmark medför även att nya levnadsmiljöer för flora och fauna främjas, säger Henrik Bodin-Sköld, uppdragsledare Ramboll.

I projektet läggs tonvikt även på bäck- och våtmarksmiljöns estetiska utformning. Åtgärderna ska genomföras på ett sätt som ger sociala mervärden, exempelvis genom att skapa tilltalande miljöer där Tierpborna kan vistas, som kan utvecklas ytterligare i framtiden.

Att anlägga en våtmark är komplext. Hela vattensystemet beaktas genom modellering och fältinmätningar för att klargöra bland annat flöden, dimensionering och behov av fördröjningstid. Det krävs avancerad hydrologisk modellering och drönarscanning över delar av utredningsområdet kan bli aktuellt.

– På Ramboll har vi stor erfarenhet av att identifiera hållbara åtgärdslösningar i komplexa vattensystem och har i flera projekt utrett lokalt åtgärdsarbete i vattendrag uppströms för att minska översvämningsrisker. Att vara med och utforma våtmarksmiljöer på det här sättet är inte lika vanligt, vilket gör det här projektet speciellt och extra roligt att arbeta med, säger Henrik Bodin-Sköld.

Utredningen inleddes strax innan sommaren och bedöms pågå fram till årsskiftet medan själva åtgärdsarbetet väntas genomföras under 2019. Flera kompetenser från Ramboll kommer samverka i projektet, bland annat vattenexperter, landskapsarkitekter, BIM-experter och fältmätningsexperter.