Elbåtshamnar bidrar till renare marina miljöer

24 maj 2021
Som en långsiktig insats för utsläppsfria miljöer vill Business Region Göteborg se en satsning på laddinfrastruktur för fritidsbåtar. På BRGs uppdrag har Ramboll därför genomfört en studie om förutsättningarna för att etablera laddinfrastruktur i befintliga hamnar med Göteborg som fokus.
Av de motordrivna båtarna i Sverige drivs ungefär 80% av bensin och 10% av diesel. Förnybara drivmedel och elmotorer lyser med sin frånvaro.

Av de motordrivna båtarna i Sverige drivs ungefär 80% av bensin och 10% av diesel. Förnybara drivmedel och elmotorer lyser med sin frånvaro.

Kontakt

Dennis Saxberg

Dennis Saxberg

Project Manager and Structural Engineer
Tel: +46 10 615 32 63
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Med utgångspunkt i sin kompetens inom samhällsplanering, el och mobilitet har Ramboll med hjälp av Göteborgsregionens Fritidshamnar (Grefab) undersökt nuläge, utmaningar och behov vid etablering av laddinfrastruktur för fritidsbåtar. Studien föreslår också konkreta initiativ för fem hamnar utmed kusten mellan Marstrand och Gottskär. Resultatet från rapporten ska användas i Göteborgs Stads stegvisa omställning till elektrifiering av transportsystemet.

Studien är initierad av Business Region Göteborg i samarbete med Grefab och Göteborg Energi.

– Vi är övertygande om att elektrifiering av fritidsbåtar kommer på bred front och det kan gå snabbare än vi anar. Kanske känns det avlägset nu men se hur fort omställningen till elfordon går. Därför är det viktigt att vi tidigt identifierar vilka hinder som finns för utbyggnad av elinfrastruktur i skärgården, säger Madeleine Johansson, projektledare på Business Region Göteborg och ansvarig för maritima näringar.

Fritidsbåtars motorer släpper ut avgaser och ger bränsle- och oljespill. Stora utsläpp är ovanliga, däremot är det vanligt med mindre spill vid bränslepåfyllning. Spillet sker ofta i kustnära områden under årstider då de är hemvist för mycket unga organismer, som i regel är extra känsliga för utsläpp.

– Både miljön och fritidsbåtar är ämnen som engagerar många. Under Coronapandemin har det blivit extra tydligt eftersom hemester är det enda valbara alternativet just nu. Det är otroligt viktigt att vi förstår fritidsbåtars faktiska påverkan på miljön. När vi sedan övergår till drivmedel som ger mindre utsläpp är det ett steg mot att skapa renare och hälsosammare marina miljöer, säger Dennis Saxberg, uppdragsledare på Ramboll.

I svar på Rambolls frågor konstaterar Elbåtsbranschen att fokus hittills har varit mindre båtars elmotorer och batterier. Men idag har batteriernas utveckling nått så pass långt att både kapacitetsnivå och räckvidd täcker de flesta behoven hos fritidsbåtar. Dessutom väntas de senaste årens ökade efterfrågan på elbilar få naturlig spridning till dem med båtintresse, vilket talar för att etableringen av laddinfrastruktur ligger rätt i tiden.

– Fritidsbåtsbranschen består av kompetenta och engagerade företag med mycket expertis på det här området. Det har varit värdefullt att få med deras kunskap i studien och det är viktigt att de involveras i det fortsatta etableringsarbetet. Inte minst eftersom de berörs så pass mycket av en elektrifiering, menar Dennis.

Enligt Transportstyrelsens senaste båtlivsundersökning från 2015 finns det omkring 756. 200 fritidsbåtar i Sverige. Av de motordrivna båtarna drivs ungefär 80% av bensin och 10% av diesel. Förnybara drivmedel och elmotorer lyser med sin frånvaro i undersökningen men antas öka de kommande åren.

De hamnar och färjelägen som föreslås kunna ingå i en första elektrifieringssatsning är Saltholmen, Lilla Bommen, Lilla Varholmen, Fiskebäck och Donsö. Hamnarna har valts ut för att de har goda förutsättningar utifrån sin geografiska placering, samt hur befintlig laddinfrastruktur och landtransporter till hamnarna ser ut.