Botkyrkas öppna fritidsverksamhet utvecklas med hjälp av Ramboll

12 oktober 2018
Under hösten 2018 har Ramboll stöttat Botkyrka kommun med att ta fram nytt utvecklingsprogram för den öppna fritidsverksamheten så att alla barn och unga, oavsett var de bor och oavsett kön och bakgrund ska få samma möjligheter till bra verksamhet på fritidsgårdar och fritidsklubbar. 
"Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid".

"Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid".

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. För att uppnå samma goda kvalitet överallt är det viktigt att de verktyg vi tar fram kan användas i kommunens styrning och uppföljning och i det systematiska kvalitetsarbetet i den dagliga verksamheten. I vår rapport synliggör vi också att personalens kompetens och förutsättningar är det viktigaste verktyget för god kvalitet i verksamheterna, säger Sara Jonsson, projektledare på Ramboll.

Rambolls uppdrag för Botkyrka kommun har varit att ta fram förslag till det kommande femåriga utvecklingsprogrammet (2019–2023) som fastställer mål och verktyg för verksamhetsuppföljning och bidrar till att höja kvalitetsnivån.  Det övergripande målet är att bidra till en meningsfull fritid för alla barn och unga. Verksamheterna grundas i ett likabehandlingsperspektiv, ett främjande arbetssätt och ungas delaktighet.  Ramboll har tagit fram en modell för stärkt styrning och uppföljning för att uppnå detta.

-  I det här uppdraget jobbar vi med att alla ska vara välkomna med särskilt fokus på jämställdhetsperspektivet. Vi ger förslag på mål som är rimliga, relevanta och mätbara för kommunen att följa upp. Vi stödjer gärna flera kommuner på liknande sätt eftersom det här är viktigt och dessutom ligger i linje med Rambolls värderingar, säger Sara Jonsson.


Sara Jonsson är en erfaren projektledare med värdegrunds- och rättighetsfrågor, ungas psykiska ohälsa, ungas delaktighet, etablering på arbetsmarknaden och utbildning som sina främsta kunskapsområden. Hon har jobbat på Ramboll Management Consulting sedan i februari i år och kommer senast från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).