Bättre säkerhet på en av Sveriges mest trafikerade vägar

16 april 2020
E4 och E20 över och i anslutning till Södertälje kanal är idag en olycksdrabbad sträcka i behov av upprustning. På uppdrag av Trafikverket ska Ramboll öka kapaciteten på broarna och vägen mellan trafikplats Moraberg och Saltskog i syfte att förbättra framkomligheten och öka säkerheten. 
Broarna över Södertälje kanal i Södertälje. (Johan Fredriksson / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Broarna över Södertälje kanal i Södertälje. (Johan Fredriksson / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0))

Kontakt

Martin Ålenius

Martin Ålenius

AO-chef Transport
Tel: +46 (10) 6156891
M: +46 (70) 6451491
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Vi är stolta över att vi vann uppdraget på vår kompetens och erfarenhet. Med innovativa lösningar och fokus på samarbete och kommunikation ska vi genomföra det här projektet, säger Martin Ålenius, AO-chef inom Transport på Ramboll.

Vägen mellan Stockholm och Södertälje är en av de mest trafikerade sträckorna i Sverige. Sträckan är i dag en flaskhals och bilköerna leder till olyckor. Broarna har också flera gånger skadats av påkörningar. Uppdraget beräknas pågå under åtta år och vara klart innan E4:s nya sträckning Förbifart Stockholm öppnar. Under den tiden ska trafiken flyta på så smidigt som möjligt. Målet är också att invånarna ska få en bättre och mindre bullrig boendemiljö.

- Vi har i andra projekt använt oss av digitala samråd med invånarna, vilket vi planerar att göra även här. Det är viktigt att invånarna kommer till tals och det tror vi ökar med digitala och överskådliga verktyg. Vi planerar även att använda oss av anonym digital trafikdata så att vi kan planera stora arbeten med så liten störning som möjligt, säger Martin Ålenius.

Broarna över Södertälje kanal invigdes 1965 och är så kallade lyftbroar som kan öppnas när större fartyg ska passera. Idag är endast två körfält i respektive riktning möjliga. Broarnas underbyggnad och maskineri bedöms kunna behållas och lyftdelen i stål bytas ut till en bredare. Trots en större storlek får inte tyngden öka.

- Vi tittar på innovativa lösningar för att kunna konstruera en större men lättare bro. Det kan till exempel innebära nya typer av starkare och lättare material och nya metoder. Vi har en stor broexpertis inom Ramboll med lång erfarenhet av stora komplexa broar, bland annat den nya Guldbron vid Slussen, så jag har stort förtroende för lösningarna, säger Martin Ålenius.

I Rambolls uppdrag ingår upprättande av vägplan, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och all tillståndshantering på sträckan mellan trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog och inkluderar förutom lösningar för broarna och breddning av vägen även anpassning av av- och påfarter vid Moraberg.