Återhus – att bygga hus av hus

27 juni 2022

Ramboll är en av aktörerna i projektet Återhus som initierats av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Fokus för samarbetet ligger på att skapa förutsättningar för att återbruka delar av stommar och fasader från gamla byggnader när man bygger nya, och därmed öka takten i byggbranschens hållbarhetsomställning.

Med Återhus bygger man hus av hus

Med Återhus bygger man hus av hus

Kontakt

egil bartos

Egil Bartos

Uppdragsledare
Tel: +46 (10) 615 61 82
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

– Genom samverkan i Återhus-projektet har vi har redan lärt oss mycket exempelvis att återbruk kräver nya arbetssteg som t.ex. materialinventering. Vi har fått syn på alla de minskade kostnader, så kallade plusvärden, som är de kostnader man kan undvika i form av nytt material, tid och miljöpåverkan. Det är tydligt att befintligt material har flera värden i förhållande till nytillverkat. Det kommer vi att kunna arbeta med i uppdrag så att vi hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp genom att använda återbrukat material, berättar Åsa Lindgren som är hållbarhetsansvarig inom Ramboll Buildings. 

I projektet har det blivit tydligt att tekniken oftast inte är problemet. Det finns snarare ett behov av att förändra viljor och vanor och anpassa sig till nya förutsättningar. Det finns en stor potential för att återbruka prefabricerade håldäck, det vill säga bjälklag av betong med kanaler på längden. Sådana håldäck finns ofta i hus som rivs eller demonteras så där finns möjlighet att ta vara på materialet och därmed minska både materialåtgång, miljöpåverkan och kostnader. Det som behöver utvecklas är viljan och förmågan att ta vara på den möjligheten.

Utöver Ramboll ingår NCC, Codesign, Fabeger, Vasakronan, Contiga, Zengun, Atrium Ljungberg, Nrep, RISE, Anthesis. Och Codesign i samverkansprojektet som nu är inne på sitt andra år. Deltagarna bygger och delar kunskap, motivation och inspiration med varandra för att kunna göra saker annorlunda, samverka mer och tänka nytt.

För en mer hållbar byggsektor

Minskade koldioxidutsläpp och cirkulärt byggande är en nödvändig utveckling inom byggbranschen och en del av Återhus-projektet är att ta fram beräkningar på de CO2-minskningar man kan uppnå genom att återanvända stom- och fasadmaterial. Ökat återbruk bidrar också till ett mer resilient samhälle och en större biologisk mångfald. Att bygga och renovera cirkulärt skapar möjligheter som behöver tas tillvara för att kunna nå 1,5 gradersmålet, och bidra till FNs Globala hållbarhetsmål (Mål #11: mer hållbara städer och samhällen, Mål #12: hållbar konsumtion och produktion och Mål #13: bekämpa klimatförändringen.)

– Att återbruka fasader och stommar vid nybyggnation innebär minskade koldioxidutsläpp, minskat materialsvinn, hälsosammare miljöer och kommer även att öka förtroendet för fastighetsbranschen som idag står för stor del av utsläppen i Sverige, säger Egil Bartos, initiativtagare för Återhus på Ramboll.

Inom projektet Återhus bidrar Ramboll främst med övergripande strategiskt hållbarhetsarbete samt konstruktionstjänster och prefab, det vill säga kompetens och erfarenhet av att arbeta med tunga stommar. 

– För att lyckas hela vägen med att återbruka stom- och fasadmaterial är det viktigt att börja TIDIGT, därför är även Rambolls arkitetur-, projektledar- och managementtjänster mycket relevanta, säger Egil.

Om Återhus

Projektet Återhus ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar i den övergång till cirkulär ekonomi som behövs inom byggbranschen. Syftet är att ta reda så mycket som möjligt kring återbruk av stomdelar och fasader för att sprida, testa i pilotprojekt och driva branschen framåt i återbruksfrågan och att dessa delar ska kunna användas (återbrukas) inom ny- och ombyggnation.

Betong och stål är två av de mest resurs- och energiintensiva materialen under produktion och har oftast lång livslängd kvar vid rivning. Om dessa delar kan tillgängliggöras för nya byggen så bidrar det till att minska avfallsmängder, utsläpp och förbrukning av jungfruliga resurser från bygg- och fastighetsbranschen. 

Läs mer om Återhus på projektets webbplats .
I november 2022 arrangeras konferensen Återhus – att bygga hus av hus. Program och anmälan finns här.