Analys: Positiva avtryck från Utmaningsdriven innovation

28 april 2020
De samverkansprojekt som får finansiering i programmet ’Utmaningsdriven innovation’ resulterar i både konkreta innovationer för hållbar utveckling och stärkt innovationsförmåga hos de organisationer som deltar. Det visar en analys från Ramboll.
Globala Målen

Globala Målen

Kontakt

johannes

Johannes Henriksson

Managementkonsult
Tel: +46 70 754 94 69

Mer om analysen

Ladda ner analysen

Få delrapport 2 i pdf här

I programmet Utmaningsdriven innovation samarbetar breda konstellationer av företag, offentliga verksamheter, universitet och högskolor och organisationer långsiktigt för att möta viktiga samhällsutmaningar. Satsningen ska bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En analys som gjorts av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Vinnova visar att programmet bidragit till att de aktörer som deltar stärker sin förmåga till innovation, exempelvis genom kunskap, nätverk och metoder. Något som också är det primära syftet.

- Det finns inte en enskild och på förhand given lösning på stora och komplexa samhällsutmaningar. Istället behövs lösningar på systemnivå som är beroende av en mångfald av insatser inom olika områden, säger Göran Marklund, ställföreträdande generaldirektör för Vinnova.

En bredd av områden

Analysen bygger på fallstudier av avslutade projekt. De spänner över en stor bredd av områden och handlar om lösningar för hållbar utveckling inom bland annat stadsbyggnad, industriproduktion, transporter, skola och sjukvård.

Ett exempel som studerats i analysen är projektet Stadsbruk, där odling i staden ska bidra till entreprenörskap, sysselsättning, integration och hälsa. Där samarbetar Skånes Livsmedelsakademi, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstitut, flera kommuner och företag. Projektet har bland annat lett till att ett koncept för en ny typ av odling i staden har utvecklats och spridits på kommersiella grunder. Malmö, Göteborg och Växjö har utvecklat eller startat stadsbruk i sina kommuner och flera nya odlingsföretag i stadsmiljö har startats.

Viktigt med systemansats

Vår tids stora samhällsutmaningar har ingen enskild och given lösning och det kan ofta vara svårt att ens identifiera vad som skapat utmaningen. Är exempelvis segregation i våra städer ett resultat av hur skattesystemet är utformat, hur arbetsmarknaden är reglerad, planeringen av våra städer, kulturella normer eller ekonomiska subventioner? Rambolls analys visar att det krävs flera olika perspektiv för att definiera och lösa vår tids samhällsutmaningar. 

- Det räcker inte att projekten fokuserar på tekniska lösningar på komplexa samhällsproblem. De projekt som lyckas med breddinförande av en utvecklad lösning har ofta tagit hänsyn till flera aspekter, exempelvis lämpliga affärsmodeller, regulatoriska frågor eller produktionssystem och normer som påverkar genomförandet, säger Johannes Henriksson, Manager på Ramboll Management Consulting och projektledare för analysen av programmet Utmaningsdriven innovation.

Rambolls analys visar att Agenda 2030 fyller ett viktigt behov för att ange riktning för innovationsprojekten. Samtidigt finns det utmaningar med att sprida kunskap från flera insatser både inom och utanför programmet som rör samma mål. Ett sätt att stärka detta lärande mellan projekt är enligt Henriksson att addera så kallade Missions till de globala hållbarhetsmålen. Dessa ska vara specifika och tidsatta mål som kräver att organisationer från olika sektorer samarbetar med varandra. Exempel på framtida Missions kan vara en minskning av plast i våra hav eller buller i våra städer.    

Några av slutsatserna i analysen:

  • Projekten har gett upphov till flera innovationer i form av nya koncept och lösningar som har införts eller kommersialiserats

  • I analysen konstateras att satsningen stärker innovationsförmågan hos de aktörer som deltar i projekten

  • 2018 blev de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 en central utgångspunkt inom programmet. Det har resulterat i att projekten i större utsträckning fyller ett konkret samhällsbehov än tidigare.


Fakta om analysen

Analysen har gjorts av Ramboll Management Consulting AB på uppdrag av Vinnova. Den är baserad på 31 fallstudier av avslutade projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Rapporten är den andra av tre planerade rapporteringar under 2019-2021.