Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot och är avgörande för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. 

Expert

Anna Essehag

Anna Essehag

Hållbarhetschef
Tel: +46 721 432 474

Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. För att arter ska kunna stå emot ett yttre hot, som förändring av den lokala miljön, bakterie- och virusangrepp, föroreningar och liknande. Biologisk mångfald behövs för genetisk variation och är även viktig för oss människor eftersom den ger oss mat, medicin och diverse andra livsnödvändigheter. Naturens ekosystem hjälper oss att pollinera våra grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vatten. Vidare är biologisk mångfald en försäkring inför framtida behov.

Att upplåta ytor till olika växter för pollinerande bin kan vara ett sätt att bidra till den biologiska mångfalden. 

Hur  hänger klimat och biologisk mångfald ihop?

Klimatförändringar ger försämrade livsmiljöer för olika växter och djur och påverkar biologisk mångfald negativt. Biologisk mångfald i exempelvis skogar och hav bidrar till att ta upp koldioxid och är därför centralt för att minska den globala uppvärmningen.

Vad kan man göra som privatperson?

  • Upplåt ytor på taket, balkongen och trädgården till olika växter för våra viktiga pollinerande bin.
  • Ge bina blommor, ett bihotell och en bivattnare.
  • Visa hänsyn i naturen och skräpa inte ner. Plocka gärna upp skräp efter andra och visa på så sätt vägen.
  • Återvinn och handla lokalt.
  • Sluta med nöjesjakt och nöjesfiske.
  • Klipp inte gräsmattan om du har en, eller spara åtminstone delar av den för blommor och pollinatörer. En hårt klippt gräsmatta har ungefär samma biologiska mångfald som betong.
  • Ät mindre kött.
  • Välj närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter i större utsträckning.

Vid ett vägbygge i Västerås tog Rambolls experter fram en lösning som bland annat innebär att grodor kan promenera säkert från ena sidan av vägen till den andra.

Vad gör Ramboll inom biologisk mångfald?

- Vi jobbar bland annat med ekosystemtjänster, utformar passager för djur förbi vandringshinder i vatten och över vägar på land, samt utformar våtmarker och grönstrukturer i stadsmiljö för att gynna den biologiska mångfalden, berättar Emma Hällqvist, tjänsteområdeskoordinator för ekologiska tjänster.

- Vi synliggör betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom att kartlägga och värdera ekosystemtjänster. På så sätt kan värdet av ekosystemtjänster komma med i beslut som fattas i samhället som då blir mer långsiktigt hållbart, berättar Åsa Soutukorva Swanberg, senior miljöekonom och expert på att värdera miljö ekonomiskt.

Några exempel på projekt är ett vägbygge som anpassas efter djurens livsmiljö med grodtunnlar, våtmarker som ger ökad biologisk mångfald och bättre planerings- och beslutsunderlag som gynnar både människa och miljö.

Biologisk mångfald, en del av de globala hållbarhetsmålen

Ekosystem och biologisk mångfald är FN:s hållbarhetsmål nummer 15. I det ingår bland annat delmålen 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer och 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning.

Artikelförfattare: Emma Hällqvist, Åsa Soutukorva Swanberg, Anna Essehag, Åsa Johansson och Christina Lindquist


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.


Läs mer: Detta är social hållbarhet

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar