Vad gör en samhällsutvecklare?

Att arbeta med samhällsutveckling innebär en strävan efter att bidra till positiv utveckling och skapa ett samhälle där människor känner sig trygga. Det kan handla om att förvalta det vi har och att bygga långsiktigt för kommande generationer, men också om att se till att vi har en beredskap för oförutsedda händelser.

Expert

Ante Erixon

Ante Erixon

Head of Business Development – Innovation och hållbarhet
Tel: +46 10 615 60 17

Vårt samhälle befinner sig i konstant utveckling och påverkas av skeenden och trender i vår omvärld. Det kan vara tekniska framsteg och nya tankesätt, men också händelser vi inte lika självklart kan påverka som klimatförändringar, pandemier och naturkatastrofer.

Förvalta och bygga hållbart

Samhällsutvecklingen styrs av hur vi förhåller oss till vår samtid. Idag är det mänskliga perspektivet i fokus och det handlar om att driva utvecklingen för att skapa ett hållbart och socialt inkluderande samhälle där människor vill leva och bo. De val vi gör idag kommer påverka människor över lång tid och som samhällsutvecklare gäller det att ”putta i rätt riktning”.

Beredskap för oförutsedda händelser

Ibland inträffar händelser som ställer allt på sin ända. Översvämningar, skogsbränder, pandemier eller torka kan uppstå snabbt och få stora konsekvenser för människors vardag. Idag finns också en alltmer uttalad efterfrågan på beredskap – de som köper tjänster inom samhällsutveckling efterfrågar lösningar som kan parera eller göra oss bättre rustade att stå emot katastrofer och oförutsedda händelser.

Nya möjligheter med digitaliseringen

De stora mängder data som idag finns tillgängliga ger möjlighet att göra analyser och dra slutsatser som annars inte hade varit möjliga. Genom att analysera mobildata går det till exempel att kartlägga människors rörelsemönster, något som exempelvis kan användas för att planera kollektivtrafiken på ett smart sätt eller för att analysera de långsiktiga effekterna av restriktioner i samband med en pandemi.

Vad är ett typiskt uppdrag för en samhällsutvecklare?

Ett exempel på ett ganska vanligt och ”typiskt” uppdrag inom samhällsutveckling är att en ny stadsdel ska byggas med bostäder, kollektivtrafik och allehanda service. I planeringen av den nya stadsdelen ställs samhällsutvecklaren inför utmaningar som:

  • För vem bygger vi?
  • Hur ska det vi bygger användas effektivt och komma så många som möjligt till nytta?
  • Hur tar vi hand om och förvaltar de resurser som redan finns i området?
  • Hur ser vi till att det som byggs består och även kommer framtida generationer till del?

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Hur planerar man trafik?

Förr planerades städer utifrån bilisternas behov men idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Det är främst tre faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga; spännvidd, konstruktionshöjd, och hur grundläggningsförhållandena ser ut. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: De tre vanligaste brotyperna

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar