Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap, då det råder krigsfara eller krig i eller i närheten av Sverige, är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Syftet är att rikta samhällets samlade resurser till försvaret av Sveriges säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. 

Expert

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Mikael Toll

Mikael Toll

Senor Advisor Resilience
Tel: +46 10 615 60 00

Varför har vi ett totalförsvar?

I den senaste försvarspropositionen för åren 2021-2025 understryker regeringen att utvecklingen i både världen och Sveriges närområde har försämrats, och att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Totalförsvaret ska ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, både inom och utom landet.

Totalförsvaret är uppdelat i militärt och civilt försvar. Även enskilda individer har en roll inom totalförsvaret. (Bild t v: Försvarsmakten)

Vem ansvarar för totalförsvaret?

Totalförsvaret är en verksamhet som bedrivs av en mängd olika aktörer, både offentliga såsom myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, samt privata såsom näringsliv och frivilligorganisationer. Totalförsvaret är uppdelat i civilt och militärt försvar.

Det civila försvaret ska bland annat:

  • värna civilbefolkningen
  • upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna
  • stödja det militära försvaret

Det militära försvarets huvudsakliga uppgift, främst genom Försvarsmakten, är:

  • att hävda Sveriges territoriella integritet
  • försvara Sverige mot ett väpnat angrepp

Även den enskilda människan i samhället har en roll inom totalförsvaret. Samhällets resurser kommer i en krigssituation, likväl som vid en större krissituation, att behöva riktas till de mest behövande. Därför är det viktigt att ta ansvar för sin egen beredskap – hemberedskapen – för att i möjligaste mån avlasta samhället. Hemberedskap innefattar till exempel att ha resurser i det egna hushållet för att kunna hantera ett längre elavbrott, eller att ha extra förnödenheter i skafferiet i fall det uppstår tillfällig brist i matbutikerna. Regeringen anser att den enskilde bör ha förmåga att klara sig på egen hand i upp till tio dagar.

Vad ska totalförsvaret klara av?

I propositionen framgår att totalförsvaret ska utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige, inklusive krigshandlingar på svenskt territorium. Totalförsvaret ska också vara krigsavhållande. Det betyder att totalförsvaret ska ha en sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap och uthållighet att det avhåller en motståndare från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt utnyttja svenskt territorium.

Utgångspunkten för planeringen av totalförsvaret bör enligt regeringen vara att under minst tre månader kunna hantera en säkerhetspolitisk kris i Europa och Sveriges närområde som innebär allvarliga störningar i samhällets funktionalitet samt krig under del av denna tid. De civila funktioner som särskilt omnämns är bland annat hälso- och sjukvård, elektroniska kommunikationer, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och dricksvatten samt den finansiella sektorn.

Hur arbetar Sverige med att utveckla totalförsvaret?

Planering för totalförsvaret återupptogs 2015, och det kommer att ta många år innan fullgod försvarsförmåga är utvecklad. Huvudinriktningen för arbetet är Riksdagens försvarsbeslut, vilket kommer vart femte år (i december 2020 fattade Riksdagen beslut att bifalla regeringens proposition om totalförsvarets inriktning för 2021-2025). I utvecklingsarbetet ingår till exempel planeringsverksamhet, övningar, investeringar i robust infrastruktur, och anskaffning av materiel som behövs för både militärt och civilt försvar. Det är också viktigt att aktörer inom totalförsvaret utvecklar god förmåga att hantera känslig information, och arbetar aktivt med sitt säkerhetsskydd. Sverige återupprättar vidare det psykologiska försvaret, som bland annat syftar till att värna det demokratiska öppna samhället, den fria åsiktsbildningen och att stärka befolkningens försvarsvilja.

Totalförsvarsverksamhet hänger på många sätt ihop med det krisberedskapsarbete som bedrivs för att hantera olyckor och kriser i fredstid, även om det finns viktiga skillnader. Det är dock viktigt att svensk förmåga att hantera kriser i fredstid såväl som krig utvecklas på ett samordnat vis.

Mer läsning: Vad du som individ ska tänka på

För kort, koncis och korrekt information om svenskt totalförsvar, och vad du som enskild individ ska tänka på, läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps broschyr Om krisen eller kriget kommer.


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

 

Läs mer

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig. 


Läs mer: Detta betyder säkerhetsskydd

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.


Läs mer: Detta är social hållbarhet

Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. 


Läs mer: Så fungerar skyddsrum

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss. 


Läs mer: Detta är krishantering