Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) bygger på att arbetsgivare, anställda och skyddsombud kartlägger vilka risker för ohälsa eller olycksfall som finns på arbetsplatsen och jobbar tillsammans för att motverka dem. Enligt svensk lag måste alla arbetsgivare ha SAM (AFS 2001:1) på plats. 

Kartläggning i fyra steg

SAM sker genom en kartläggning i fyra steg där risker på arbetsplatsen 1) undersöks, 2) riskbedöms, 3) åtgärdas och 4) följs upp. Detta ska också göras inför förändringar i verksamheten, om det inträffar en allvarlig situation på arbetsplatsen eller om en medarbetare råkar ut för ohälsa eller olycksfall. Risker som upptäcks ska riskbedömas och prioriteras och det måste alltid ske skriftligt.

Riskerna delas in i kategorierna:

  • Allvarliga risker som ska åtgärdas snarast.
  • Mindre allvarliga risker som inte kan eller måste åtgärdas direkt ska läggas in i en handlingsplan där det tydligt anges när, hur och av vem de ska åtgärdas.
  • Risker som är så små att de inte kräver någon åtgärd.

Arbetsgivaren har också ansvar för att följa upp och utvärdera vad som gjorts för att minska riskerna på arbetsplatsen och utvärdera det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Om något inte fungerar måste det förbättras.

Arbetsbelastning och stress – en ny del av SAM

Stress på grund av för hög arbetsbelastning är den främsta arbetsrelaterade orsaken till att människor blir sjukskrivna idag. För att anpassa lagstiftningen till verkligheten har SAM kompletterats med Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA, AFS 2015:4), en föreskrift som handlar om hur vi fungerar, presterar och mår på våra arbetsplatser och tar till exempel upp arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning.

En bra arbetsmiljö är lönsam

Att det står i lagen att alla verksamheter med anställda måste ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete på plats handlar om folkhälsa och om att människor ska må bra, men ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan också medföra ekonomiska fördelar för arbetsgivare. Eftersom de flesta vill ha en bra arbetsmiljö kan det vara avgörande för att behålla och locka kompetent personal. På en arbetsplats där människor trivs går dessutom sjukskrivningarna ner och personalen presterar bättre.

 

Arbetsmiljöfrågor måste ingå i det vardagliga arbetet

Arbetsmiljöarbetet måste hela tiden vara på agendan

För att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete räcker det inte att lyfta arbetsmiljöfrågor någon gång om året. De måste ingå i det vardagliga arbetet. Exempelvis genom att ta upp frågor om trivsel och arbetsklimat i veckomöten och ledningsgruppsmöten, undersöka hur de anställda trivs och upplever arbetsmiljön genom samtal och enkäter och genom att sätta mål kopplade till arbetsmiljön.

Checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är det då som måste finnas på plats? Jo, enligt regelverket ska alla arbetsgivare:

  • Ha en arbetsmiljöpolicy och rutiner för SAM.
  • Ha en tydlig uppgiftsfördelning.
  • Regelbundet göra en riskbedömning med handlingsplan.
  • Ha instruktioner för farliga arbetsuppgifter.
  • Utreda allvarliga arbetsolyckor och tillbud.
  • Följa upp arbetsmiljöarbetet varje år.

Arbetsgivare med minst 10 anställda måste ha allt i listan ovan dokumenterat i skrift. Arbetsgivare med färre än 10 anställda måste också ha allt på plats, men det behöver inte vara skriftligt. 


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga. All materialåtervinning gör i regel nytta, men hur lönsam och miljöbesparande den är varierar.


Läs mer: Därför ska man återvinna

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid. 


Läs mer: Detta är en livscykelanalys

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar