Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant. Där känner människor sig delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till samhället. Att arbeta med social hållbarhet handlar om att skapa platser där människor trivs och kan leva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Man brukar tala om hållbarhet ur tre perspektiv – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter. Ur ett stadsplaneringsperspektiv kan social hållbarhet liknas vid ett paraply under vilket allt handlar om att skapa städer och samhällen med ett gemensamt mål: människors välbefinnande.

Social hållbarhet skapar förutsättningar för välmående

Social hållbarhet kan inbegripa allt från barns rättigheter och personalfrågor till om man ska rusta upp eller bygga ett nytt bostadsområde. Ett socialt hållbarhetsarbete kan till exempel ske i ett utsatt område, på en arbetsplats eller i befintlig bebyggelse i innerstaden. Det finns ingen mall eller färdiga lösningar att kopiera och återanvända utan det handlar om att skapa förutsättningar för ett gott liv utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall.

Handlar om både den fysiska och sociala miljön

Fysisk och social miljö påverkar varandra – det händer något när de möts och det funkar inte att bara jobba med den ena. På en arbetsplats kan social hållbarhet handla om att skapa förutsättningar för fler fysiska möten, till exempel genom att skapa en miljö som lockar till spontana möten över en kopp kaffe. I ett bostadsområde får man ta hänsyn till många olika saker. Där kan faktorer som täthet, om byggnader och människor är utspridda eller koncentrerade till ett mindre område, hur solen rör sig och skuggarna faller på en innergård, hur höga husen är eller hur det ser ut socioekonomiskt spela en avgörande roll.

Ett långsiktigt arbete för delaktighet

I utsatta områden handlar social hållbarhet ofta om att arbeta bort utanförskap. Tankesättet måste komma in tidigt i planeringen och det kan vara tålamodskrävande eftersom det kan ta tio år eller mer för att effekten ska märkas. Större projekt genomförs ofta stegvis – för att uppnå delaktighet och bygga tillit och relation till människorna som bor i området är det viktigt att de involveras från början.

Lönsamhet och social hållbarhet

Eftersom social hållbarhet i första hand handlar om att människor ska må bra pratar vi ogärna om lönsamhet och effektivitet i det här sammanhanget. Men faktum är att den psykosociala arbetsmiljön är oerhört viktig för produktiviteten – en person som trivs på sitt jobb presterar sannolikt bättre. På samma sätt är det mer troligt att en person som trivs i sitt bostadsområde mår bättre och är mån om att ta hand om sin närmiljö. Och en väl fungerande skola har till exempel stor inverkan på ett fastighetsbestånds långsiktiga ekonomiska utveckling.


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. För att arter ska kunna stå emot yttre hot och för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter.


Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktig