Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi är en ny lagstiftning och ett klassificeringssystem för hållbar verksamhet. Syftet med lagen är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart, och på så sätt underlätta för investerare att göra hållbara investeringar i Europa.

Expert

Josefin Borg

Josefin Borg

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 32 07

Anne Mette Christiansen

Senior Director

EU:s taxonomi började gälla 2020 och utgår från en kombination av ekonomisk, miljömässig och social nytta. Taxonomin har slagit fast ett gemensamt språk som gör det möjligt för beslutsfattarna att identifiera tydligare referenspunkter inom och mellan branscher Det gör att de kan jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart.

Målet med taxonomin är att det ska bli lättare att göra satsningar som gynnar övergången till en mer hållbar ekonomi, samt att bidra till att uppfylla kraven i Agenda 2030 och de globala målen.

Vad definieras som en hållbar verksamhet?

För att en verksamhet ska klassificeras som hållbar enligt EU:s taxonomi ska den bidra väsentligt till ett eller flera av EU:s sex fastställda miljömål, inte orsaka betydande skada för något av miljömålen samt uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet, t.ex gällande mänskliga rättigheter.

EU:s sex miljömål är:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Klimatanpassningar (anpassning till klimatförändringar)
  3. Hållbart nyttjande av vatten och marina resurser
  4. Omställning till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Vilka berörs av taxonomin?

Taxonomin omfattar till en början dels finansmarknadsaktörer och bolag som erbjuder finansiella produkter inom EU (till exempel pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare), dels börsnoterade företag med fler än 500 anställda. Den kommer även ge ringar på vattnet och indirekt påverka även företag som inte omfattas av lagkravet. Dessutom kommer taxonomin över tid att utökas till att omfatta många fler företag.

Under 2022 måste större företag börja rapportera hur stor andel av verksamheten som berörs av taxonomin – det vill säga hur stor andel av verksamheten som inkluderas i de ekonomiska aktiviteter som är listade inom taxonomin. Från 2023 behöver stora företag även rapportera hur väl de uppfyller taxonomins tekniska kriterier. Att större företag behöver ange hur stor del av verksamheten som är förenlig med taxonomin kommer få en indirekt effekt på hela investeringskedjan och påverka ett stort antal företag vars värdepapper ingår i de aktie- och obligationsfonder som omfattas av lagkravet.

Läs mer om hur ni kan anpassa er verksamhet till EU-taxonomin redan nu

Hur kommer man igång med att arbeta med EU:s taxonomi?

Det viktigaste tipset är: Sätt igång! Det är få företag som uppfyller alla kriterier direkt, det är alltid något som behöver kompletteras eller justeras. Taxonomin kan upplevas komplicerad och byråkratisk, men ju fortare man sätter igång, desto större chans till ett bra resultat. Läs på, delta på webbinarier och ta hjälp vid behov.

Eftersom taxonomin kommer att implementeras i olika faser: Försök att ligga steget före. Man skaffar sig en väldig fördel av att redan nu se över taxonomins olika kriterier inom klimatförändringar och klimatanpassningar i detalj. Glöm dessutom inte att se över vad som ingår i utkasten för övriga fyra miljöområden och hur dessa kan komma att påverka just er verksamhet. Detta kommer ge ett mycket bättre resultat när det blir dags att börja rapportera. Organisationen behöver dessutom förbereda sig för att kunna leverera all data som krävs.

Läs mer om hur  ni kan anpassa er verksamhet till EU-taxonomin redan nu.

Så börja idag, och sök stöd om det behövs!

 

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är den plan som flest länder i världen har åtagit sig att genomföra för att uppnå en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.


Läs mer: Det här är Agenda 2030

Vad är särskilt farliga ämnen och går de att undvika?

Särskilt farliga ämnen är kemiska ämnen som har så allvarliga effekter på människa eller miljö att man därför gemensamt beslutat inom EU att fasa ut dem. 


Läs mer: Detta är särskilt farliga ämnen

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot och är avgörande för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. 


Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktigt

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar

Hur påverkas företag av EU:s taxonomi

För företag som vill driva innovation och utveckling finns mycket att vinna på att redan nu se över taxonomins olika kriterier inom klimatförändringar och klimatanpassningar. Det kommer ge ett bättre resultat när det blir dags att börja rapportera.


Läs mer: Hur påverkas företag av EU:s taxonomi