Vad är fördelarna med batterilagring?

Elektrifieringen av samhället och omställningen till förnybar energi medför en ökad produktion av väderberoende el och många pusselbitar behöver falla på plats för att vi ska klara den hållbara utvecklingen utan att tappa i effekt. Tidigare har det varit svårt att lagra energi i batterier på ett kostnadseffektivt sätt, men de senaste årens framsteg har förbättrat förutsättningarna.

Genom att kombinera flera funktioner, balanstjänster, att spara solel, minska effekttoppar, osv., har batteriaffären blivit mycket lönsam

Expert

Emil Arvidsson

Emil Arvidsson

Konsult, Energiteknik
Tel: +46 (10) 615 53 09

Det går att utvinna nästan oändligt med energi ur förnybara källor som vind och sol. Utmaningen är att den elektricitet som produceras måste användas nästan direkt. Att upprätthålla en balans mellan förbrukning och produktion blir därför komplicerat både på kort och lång sikt. Batterier är mycket bra på att effektivt balansera elsystemet mellan millisekunder och timmar, men mindre lämpligt över dygn, veckor och säsonger. De frigör dock kapacitet i elnätet under de timmar det är som högst belastat (så kallade effekttoppar) och är ett utmärkt komplement till exempelvis vattenkraft som kan lagras och fungera som reglerkraft i ett längre tidsperspektiv.

Nya möjligheter öppnar dörrar

Den typiska bilden av ett batteri är att det kan lagra elproduktion från exempelvis solceller från dagen till natten för att använda mer egen el, men det är en ganska dålig affär för batteriägaren. Elpriserna har varit låga och utnyttjandegraden av batteriet blev låg. När Svenska kraftnät år 2019 öppnade upp sina balansmarknader för batterier uppstod dock en intäktskälla som fanns tillgänglig alla årets timmar. Genom att kombinera flera funktioner, balanstjänster, att spara solel, minska effekttoppar, osv., har batteriaffären blivit mycket lönsam för såväl industrier och kommersiella fastigheter som kraftproducenter samtidigt som den kan leverera tjänster som är avgörande för elsystemet. Det är en trend som står sig när elpriserna och utmaningarna ökar.

Batterier har blivit billigare

Utvecklingen på batterimarknaden går mycket fort. Priserna har minskat kraftigt de senaste tio åren och även om omvärldssituationen och efterfrågan drivit upp priserna är de fortfarande konkurrenskraftiga. Samtidigt ökar batteriernas förmåga och livslängd vilket minskar resursanvändningen och miljöpåverkan. Dessutom innehåller den senaste tekniken knappt några sällsynta jordartsmetaller eller farliga tungmetaller.

De senaste årens framsteg har gjort det mer kostnadseffektivt att lagra energi.

En del av en helhet

Det finns inte en enskild teknik för ett hållbart elsystem utan det uppnås med hjälp av en mix av lösningar. Lagring av energi är en nyckel för att göra det möjligt att tillvarata de näst intill oändliga förnyelsebara energiresurserna. Batterier fyller en del av lagringsbehovet och är en lösning som kan etableras av varje medelstort företag eller industri. Andra lösningar som till exempel pumpkraft eller vätgaslagring är bra komplement.  

Ett resilient samhälle

Genom att sprida ut resurser i samhället kan vi göra systemet mindre sårbart. Det är sant även för tillgången på el som kan säkras med hjälp av lokal elproduktion och -lagring.

Möjligheter med batterilagring:

  • Flytta energimängder och jämna ut skillnaderna mellan tillgång och efterfrågan på el. 
  • Lagra el för att slippa de mest extrema prisvariationerna.
  • Stötta elnätet genom att leverera stödtjänster, dvs el som hjälper till att hålla en momentan balans* i systemet.
  • Minska det lokala nätets utmaningar, till exempel genom att risken för överbelastade kablar minskar. 
  • Förbättra förutsättningarna för att utöka andelen väderberoende/förnybara källor i elnätet.
  • Vara en resilienspunkt i samhället för att säkra tillgången på elektricitet i händelse av kris.
* För att ett kraftsystem ska fungera måste det råda momentan balans, dvs varje ökning i elförbrukningen måste i varje ögonblick motsvaras av en lika stor ökning av elproduktionen. Annars kollapsar det. 
 

 


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig.


Läs mer: Detta innebär säkerhetsskydd

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar