Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 - även kallat FN:s Hållbarhetsmål, Globala målen, Sustainable develelopment Goals, SDG:er - är den plan som flest länder i världen har åtagit sig att genomföra för att uppnå en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Varför är Agenda 2030 viktig?

Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar för kommande generationer, att överlämna en bättre värld till våra barn. År 2015 skrev 193 länder under FN-resolutionen “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Agendan är en handlingsplan där länderna har förbundit sig att arbeta för att uppnå en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan är den plan som flest länder i världen har åtagit sig att genomföra.

Hållbar utveckling behöver ses ur ett långsiktigt perspektiv, om 50 år, 100 år – hur vill vi att vår värld ska se ut då?

År 2030 är ett första stopp på vår gemensamma resa mot en hållbar värld.

Hållbar utveckling handlar om att ta ansvar för kommande generationer, att överlämna en bättre värld till våra barn.

Vad innebär Agenda 2030?

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål och följer ett par principer; den är universell, målen är integrerade och ingen ska lämnas utanför.

Sverige hamnar ofta högt upp i diverse rankningslistor på hur långt man har kommit men det finns flera utmaningar som Sverige behöver ta tag i, exempelvis; Mål 10 Minska ojämlikhet, Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, Mål 15 Biologisk mångfald.

Det handlar om att öka den positiva påverkan på målen och minska att den negativa påverkan, minimera risker och få fram hållbara, långsiktiga affärsmodeller. Här krävs ett modigt ledarskap med fokus på helhetssyn, ansvarstagande och transparens.

För att lyckas nå målen behöver samtliga aktörer samverka i större utsträckning. Myndigheter, regioner, kommuner, civilsamhälle, näringsliv, medborgare – alla krafter behövs för att vi tillsammans ska nå målen och därmed ta ytterligare ett steg mot en hållbar värld.

De 17 målen i agenda 2030 - klicka här för större bild

Vad kan vi göra för att klara målen?

Med mindre än 10 år kvar innan målen ska vara uppfyllda befinner vi oss i det som FN kallar ”Decade of action”. Det behövs mer fokus på handling, att utföra de aktiviteter vi har planerat för.

Hållbarhet är inte ett sidospår utan behöver integreras i befintlig styrning, processer och arbetssätt (ex. strategi, mål, budget, metoder och verktyg). Delmålen är mer konkreta och enklare att relatera till än målen i sig. Det rekommenderas att identifiera vilka delmål som är mest relevanta utifrån positiv och negativ påverkan och börja arbeta med dem. Att inkludera olika intressenter i dialogen (mångfald ger nya/andra perspektiv) och framtidssäkra lösningar med hjälp innovation och ny teknik är två sätt för att nå ökad hållbarhet.

Sist men inte minst - följa upp resultatet regelbundet och kommunicera framsteg till intressenter!


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga.


Läs mer: Därför ska man återvinna

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot och är avgörande för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. 


Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktigt

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar