Hur påverkas företag av EU:s taxonomi?

EU-taxonomin är ett lagkrav och kommer genomföras i flera faser. För företag som vill driva innovation och utveckling finns mycket att vinna på att redan nu se över taxonomins olika kriterier inom klimatförändringar och klimatanpassningar. Det kommer ge ett bättre resultat när det blir dags att börja rapportera.

Taxonomin omfattar bland annat pensionsfonder, banker och kapitalförvaltare.

Expert

Josefin Borg

Josefin Borg

Senior Consultant
Tel: +46 10 615 32 07

Anne Mette Christiansen

Senior Director

EU:s taxonomi är en lagstiftning och ett klassificeringssystem för hållbar ekonomisk verksamhet som slagit fast ett gemensamt språk som gör det möjligt att göra tydligare jämförelser inom och mellan branscher. Tack vare taxonomin kan beslutsfattare identifiera och jämföra investeringar utifrån gemensamma definitioner av vad som är hållbart, det vill säga utifrån en kombination av ekonomisk, miljömässig och social nytta. 

Behöver man bry sig om EU:s taxonomi om man inte berörs av lagkravet?

Utöver lagkravet finns det en rad anledningar för företag som vill ligga i framkant att följa taxonomin och dess utveckling. Här är några:

  • Även (potentiella) finansiärer behöver rapportera hur väl deras investeringar ligger i linje med taxonomin. Det betyder att de de kommer fatta investeringsbeslut som gynnar företag eller projekt som är i linje med taxonomin. Ett bra taxonomiresultat kommer alltså göra detenkare att attrahera extern finansiering.Taxonomin ska driva innovation och utveckling. Företag kommer ha svårt att uppfattas som genuina i sina hållbarhetsambitioner om de inte rapporterar enligt taxonomin. 
    Taxonomin kommer efter hand även påverka mindre företag som finns i leverantörsled eftersom hela värdekedjan behöver bedömas.

Hur kommer man igång med att arbeta med EU:s taxonomi?

Taxonomin kan upplevas komplicerad och byråkratisk, men ju fortare man sätter igång, desto större chans till ett bra resultat. Få företag uppfyller alla kriterier redan nu. Det är alltid något som behöver kompletteras eller justeras, men det viktigaste är att sätta igång och sedan låta arbetet utvecklas över tid. Läs på, delta på webbinarier och ta hjälp vid behov.

  • Taxonomin kommer att implemeteras i olika faser så försök att ligga steget för genom att: 
  • Skaffa en fördel av att redan nu se över taxonomins olika kriterier inom klimatförändringar och klimatanpassningar i detalj. 
  • Se över vad som ingår i utkasten för övriga fyra miljöområden och hur dessa kan komma att påverka just er verksamhet. Förbered organisationen så att den kan leverera all data som krävs.

Det kommer ge ett mycket bättre resultat när det blir dags att börja rapportera.

Läs mer om hur ni kan anpassa er verksamhet till EU-taxonomin redan nu.

 


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är den plan som flest länder i världen har åtagit sig att genomföra för att uppnå en miljömässig, socialt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.


Läs mer: Det här är Agenda 2030

Vad är särskilt farliga ämnen och går de att undvika?

Särskilt farliga ämnen är kemiska ämnen som har så allvarliga effekter på människa eller miljö att man därför gemensamt beslutat inom EU att fasa ut dem. 


Läs mer: Detta är särskilt farliga ämnen

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. Mångfalden gör att arter kan stå emot yttre hot och är avgörande för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter. 


Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktigt

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar

Läs mer om EUs taxonomi

Syftet med EU:s taxonomi är att införa gemensamma definitioner av vad som är hållbart för att det ska bli lättare för investerare att göra hållbara investeringar i Europa.


Läs mer: Vad är EU:s taxonomi