2007

Roger Nilsson, Teknologie Doktor, Skanska Teknik
Rolf Lindström, Filosofie Kandidat, Skanska Teknik

Roger Nilsson och Rolf Lindström har tillsammans gjort stora insatser för forskningen inom vägområdet. De har visat på stark förmåga att implementera sina kunskaper i området som benämnes Tyst Asfalt. Utvecklingen av Tyst Asfalt fick under 2006 ett kraftigt genomslag som en ny innovation och produkt på den svenska och internationella marknaden.

Genom att reducera bullernivåerna i kontaktytorna mellan däck och vägbeläggning har de skapat en ny produkt som minskar behovet av kostsamma om- och tillbyggnader av intill trafikleder närliggande hus och bostäder. Likaså reduceras behovet av nyinvesteringar i bullerplank och bullervallar.

Staffan Hintze, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, samt Avdelningschef vid NCC Teknik

Staffan Hintze belönas för sin utomordentliga forsknings- och utvecklingsinsats inom anläggningsteknik. Hans resultat har haft, och har, en stor betydelse för att säkerställa att transportinfrastrukturen inte påverkar vår miljö negativt.

Han har under sin 24-åriga karriär utvecklat riskhanteringsmetoder för anläggningsteknik och metoder för hantering av kvalitets– och miljörisker vid byggande av vägar, järnvägar, tunnlar och markanläggningar.

Kvalitets- och riskhantering är en av grundpelarna för en säker transportinfrastruktur och för att säkerställa miljö, arbetsmiljö och transportsäkerhet.

Ulf Nordfjell, Landskapsarkitekt, Ramboll

Ulf Nordfjell är idag en av Sveriges ledande och mest uppmärksammade landskapsarkitekter. Han har varit yrkesverksam under mer än 25 år och har därmed bidragit till att samhällsplaneringen i Sverige gått från det rent funktionella planerandet till en samhällsplanering, som utgår från miljön och landskapets villkor.

Den kanske allra största framgången i hans verksamhet hittills är projektet ”A triburte to Linnaeus”. Uppdraget gick ut på att förmedla arvet efter 300-årsjubilaren och hans 1700-tal i modern anda. En arkitektonisk trädgård med twist av natur är Nordfjells egen beskrivning. Projektet blev så lyckat i Chelsea flower show i London 2007, att man kan säga att det innebar Ulf Nordfjells internationella genombrott.

Thomas Olofsson, Professor, Luleå Tekniska Universitet

Thomas Olofsson är ledande inom utvecklingen och införandet av 4D-Cad inom anläggningstekniken. 4D-Cad innebär att man kan simulera projekt över tid innan det genomförs, vilket har mycket stor betydelse för såväl anläggnings- som driftkostnader i projektet, som för kontroll av miljöeffekterna.

En anläggning byggs först upp virtuellt som en fyrdimensionell datormodell där tiden utgör den fjärde dimensionen. Tids- och resursanvändningen under anläggningsprocessen kan därmed optimeras mycket bättre än med traditionella metoder. Och en effektiv konsekvensbeskrivning kan upprättas. Thomas har initierat ett centrum för detta vid LTU och samverkar därvid med Stanford University och dess Center for Intergrated Facility Engineering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser