2005

Håkan Stille, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan

Håkan Stille har under sin 35-åriga yrkeskarriär utvecklat det svenska anläggningsbyggandet genom forskningsinsatser i samverkan med industri och myndigheter för att sedan säkerställa att implementering sker. Hans huvudområde är jord- och bergmekanik.

Håkans kunskaper har resulterat i vetenskapliga publikationer, läroböcker, dimensioneringsregler, standardisering, hjälpverktyg för industrin och stöd för svensk projektexport. Hans kunskaper om akademiens vetenskapliga arbetsmetoder samt hans erfarenhet från konsultbranschen och byggnadsindustrin, har utvecklat en visionär förmåga hos honom att blicka holistiskt över ämnesområdet och därmed inte bara utföra forskningsprojekt utan också styra utvecklingen mot de mest betydelsefulla utvecklingsområdena.

Håkan Stilles kunskaper varit till stor hjälp vid utbyggnaden av senare års infrastruktursatsningar i Sverige och utomlands. Han är en välkänd och aktad expert inom sina områden såväl i Sverige som internationellt.

Peter Collin, Docent och Adjungerad Professor, Luleå Tekniska Universitet, Ramboll

Både före och efter sin doktorsavhandling har Peter Collin i sin verksamhet kombinerat praktiskt konstruktionsarbete med forskning och utveckling inom broområdet med speciell inriktning mot stål- och samverkansbroar.

Genom sitt arbete med utveckling av samverkansbroar med prefabricerade farbanor av betong har han bidragit till optimalt utnyttjande av de båda materialens bästa egenskaper samtidigt som man uppnår ett rationellt byggande med minimerande av trafikstörningar och därmed sammanhängande kostnader. Ett steg i riktning mot ett industrialiserat byggande är att förtillverka inte endast stålbalkarna, utan även betongfarbanan.

Peter Collin tilldelas pris för sin forskning och praktiska arbete inom infrastruktursektorn som är av mycket stort värde och bidrar till att utveckla och skapa tillämpningsförutsättningar för ny teknik.

Peter är internationellt verksam genom projekt inom EU och som ledamot i Europeiska Stålbyggnadsunionens Brokommitté.

Karin Brundell-Freij, Teknologie Doktor, Institutionen för Trafikteknik, Lunds Tekniska Högskola

Karin Brundell-Freij spelar en central roll i utvecklingen av vetenskapsområdet trafik. Trafikämnet har ändrat karaktär under de få decennier som det funnits till. Igår handlade det i hög grad om utbyggnad av ett bra väg- och gatunät. Idag handlar det om stads- och samhällsbyggnad i mycket vid bemärkelse.

I den dynamiska utveckling som pågår är det mycket viktigt att det hela tiden finns personer som ser till att ämnet följer med i sin vetenskapliga utveckling. I detta avseende är Karin Brundell-Freij dominerande i Sverige.

Ulf Ekdahl, Civilingenjör, PEAB

Ulf Ekdahl har under sin anställningstid hos Peab bedrivit ett omfattande projektrelaterat forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena jordmekanik, undersökningsmetodik och grundläggningsteknik.

Ulf Ekdahls mest betydelsefulla forsknings-och utvecklingsinsats är utvecklingen och implementeringen av SwePave-proceduren. Konceptet innebär en ny struktur för analytisk vägdimensionering och prediktering av livslängd. SwePave-metoden kan vid fullt utnyttjande ge avsevärda kostnadsbesparingar samt ge ett stort mervärde gentemot en klassisk vägkonstruktion genom konstruktionens ökade tekniska livslängd och en förbättrad underhållsstrategi.

Nils Rydén, Teknologie Doktor, PEAB

Nils Rydéns doktorsavhandling 2004 med titeln Surface Wave Testing of Pavements presenterar en förbättrad och förenklad mätteknik och framställer en effektiv beräkningsmetod för att beskriva de sökta egenskaperna. Hans forskning har lett fram till en mätnings- och beräkningsmetod för ytvågsmätningar som i förhållande till tidigare metoder innebär både förenkling och ökad tillförlitlighet i resultat.

Mättekniken kan användas under konstruktionsarbetet på en befintlig väg eller liknande yta, för kontroll av packning, för bestämning av egenskaperna i grova betongkonstruktioner, för att erhålla underlag för beräkning av återstående livslängd, och förstärkningsbehov i broar.

Den praktiska nyttan av Nils Rydéns arbete innebär att vi fått en metod som kan bestämma de elastoplastiska egenskaperna hos materialet vid en vägkonstruktion.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser