2002

Christer Hydén, Forskare, Lunds Tekniska Högskola

Christer Hydén har under många år med stor framgång utfört och lett trafiksäkerhetsforskningen vid LTH. Han var en av de första som insåg vikten av att utveckla den så kallade konflikttekniken, som innebär att man genom att studera trafikrörelserna på en plats kan dra slutsatser om olycksrisker och med ledning av detta föreslå lämpliga säkerhetsbefrämjande åtgärder.

Hans forskning har bland annat använts vid det storskaliga försöket med införande av cirkulationsplatser. Han har även lett forskning kring hastighetsbegränsare i bilar, Intelligent Stöd för Hastighetsanpassning, ett intressant projekt som på lång sikt kan komma att få stor betydelse för trafiksäkerheten i tätorter.

Den forskning som Christer har bedrivit, och bedriver, har på ett påtagligt sätt bidragit till att öka kunskapen om nyttan av olika åtgärder för att öka trafiksäkerheten, vilket innebär att han är en av de personer vi har att tacka för att Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet.

Björn Täljsten, Professor, Luleå Tekniska Universitet

Björn Täljstens doktorsavhandling från 1994 handlade om förstärkning av konstruktioner med hjälp av pålimmade plåtar av stål eller kolfiber. Genom sin forskning utvecklar han nya material för förstärkning och reparation av anläggningskonstruktioner. Han har under sin korta vetenskapliga karriär fått internationellt gehör för sina innovativa tankar och ingår i flera internationella nätverk.

Björns specialitet är kolfiberkomposit för olika applikationer, en teknik som används för reparation av de omtalade tvärbanebroarna vid Alvik i Stockholm. Det finns ett stort antal brokonstruktioner världen över som är aktuella för livstidsförlängning istället för hel ombyggnad. Diskussioner pågår med EU-kommissionen för att utforma detta projekt till ett integrerat projekt inom EU:s sjätte ramprogram för forskning. I detta projekt spelar Björns utveckling av bland annat kolfiberprodukter en stark roll.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser