1990

Anders Carlsson, Adjungerad Professor, Kungliga Tekniska Högskolan, samt utvecklingschef vid Vattenfall Hydro Power 
Tommy Olsson, Docent, delägare i Golder Geosystem AB 

Anders Carlsson och Tommy Olsson har via en lång rad gemensamma forskningsprojekt etablerat sig som två av Sveriges ledande auktoriteter inom undermarksutrymmen. De belönas för sin forskning av undermarkanläggningars utformning, ekonomi, säkerhet, långtidsbeständighet och miljöpåverkan som har haft väsentlig betydelse för svensk anläggningsverksamhet.

Under åren har Anders och Tommy etablerat en mer vetenskaplig syn på hur man projekterar, uppför, underhåller och dokumenterar undermarksutrymmen. Lite tillspetsat kan man säga att ämnet utvecklats från bergssprängning till ingenjörsteknik, från traditionell geologi till avancerade tekniska tillämpningar. 

Lars Pettersson, Doktorand, Institutionen för Brobyggnadsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan 

Lars Pettersson belönas för sin unika forskningsinsats om hur korrugerade plåtrör med stora spännvidder kan bära höga axellaster vid låga överfyllnadshöjder. Ett område som i sig har stor ekonomisk potential för väghållningen i Sverige.

Vägbroar i form av korrugerade plåttrummor är ursprungligen en amerikansk uppfinning och inget nytt för Sverige. Det anmärkningsvärda med den här typen av bro är att dess egenskaper och möjligheter tidigare har varit nästintill utforskade, och att man istället har förlitat sig på rejält tilltagna dimensioner. Lars Petterssons forskning visar att det räcker med en mycket liten överfyllnadshöjd (dvs. hur djupt trumman måste grävas ned) för att inte bara uppnå, utan också överträffa, alla rimliga bärighetskrav.

Bengt Andersson, Forskare, Lunds Tekniska Högskola, samt ansvarig för reningsverken inom Malmö kommun 

Bengt Andersson belönas för sin avancerade forskning kring biologisk avloppsrening. De erfarenheter som genom hans insatser vunnits inom kvävereduktion med biobäddsteknik i kalla och utspädda vatten var av central betydelse för svensk avloppsrening under 1980-talet, och har väckt internationell uppmärksamhet.

Algblomning, syrebrist och döda bottnar i våra hav har inpräntat i våra medvetanden att allt inte står rätt till. Numera är alla experter överens om att kvävet i avloppsvattnet är en av de största bovarna. Men kunskaperna om kvävereningsprocesser under svenska förhållanden har varit begränsade. Bengt Anderssons forskningsförsök i Malmö har blivit rejält uppmärksammade och har lett till att Bengt av Naturvårdsverket utsetts till expert i den projektgrupp som hanterar frågan om kvävereduktion på det nationella planet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser